Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizika A2
2. A tárgy angol címe Physics A2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE90AX00 Matematika A1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Kugler Sándor beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2014.07.15. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2014.09.10
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Matematikai analízis
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
GPK Gépészmérnök BSc képzés kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
1. Mértékegységek, prefixek. Hullámtan. Egydimenziós hullámok. Harmonikus hullámok. Doppler-jelenség. Sík és gömbhullámok. Huygens-elv. Szuperpozíció. Interferencia. Optikai alapok. 2. Elektrosztatikai alapjelenségek. Töltés. Coulomb-törvény. Elektrosztatikus erőtér. A szuperpozíció elve. Elektromos térerősségvektor. Erővonalak. A térerősség fluxusa, forráserősség. Gauss-tétel. 3. Elektromos mező munkája. Feszültség és potenciál. Örvényerősség. Vezetők elektrosztatikus térben. 4. Kapacitás. Dielektrikumok, permittivitás. 5. Elektromos eltolásvektor. Földelés, csúcshatás. Elektromos mező energiája. 6. Stacionárius áram. Ellenállás, vezetőképesség. Ohm-törvény. Joule -törvény. 7.Áramköri jellemzők. Kirchoff-törvények. 8. Mágneses alapjelenségek. Mágneses indukció vektora. A mágneses fluxus. Mágneses örvényerősség. 9. Ampere féle gerjesztési törvény. 10. Biot–Savart-törvény. Különböző elrendezések mágneses tere. 11. Permeabilitás, mágneses térerősség. Lorentz-féle erőtörvény. 12. Töltés mozgása mágneses térben. Indukció. 13. Időben változó mágneses tér. Tekercsek indukciós és önidukciós tényezöje. Mágneses mező energiája. 14. Poynting-vektor. Elektromágneses hullámok.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Az aláírás megszerzésének feltétele az előadások legalább70%-án való részvétel, továbbá 2 zh teljesítése. Ezek alapján megajánlott jegy is szerezhető. vizsga-
időszakban
Írásbeli és szóbeli vizsga a megajánlott jegy javítására
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az előadóval egyeztetve
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Szabó Á.: Elektrodinamika, Tankönyvkiadó
Füstöss L., Tóth G.: Fizika II., Tankönyvkiadó, J4-956
Hevesi I.: Elektromosságtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest R.A. Serway: Physics for Scientists and Engineers
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
10
16.3 Felkészülés zárthelyire
10
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
8
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Kugler Sándor
egyetemi docens
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László