Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizika A2J
2. A tárgy angol címe Physics A2J
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BMETE15AX09 Fizika A2K
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Varga Imre beosztása tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2010.04.30. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2010.11.03.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
középiskolai matematikai és fizikai ismeretek
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Közlekedésmérnöki Kar Járműmérnöki BSc képzésének kötelező alaptárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Az elektrosztatika alaptörvényei, Coulomb-törvény, az elektromos erőtér, a térerősség, Gauss törvény, elektromos tér szigetelőkben és vezetőkben, potenciál, munkavégzés, kapacitás, áramsűrűség, ellenállás, vezetési jelenségek, Ohm -törvény, egyenáramú áramkörök, Kirchoff- törvények. Mágneses alapjelenségek, mágneses indukció, Lorentz erő, Biot-Savart-törvény, áram mágneses tere, mágneses fluxus, Ampere törvénye. Mágneses tér anyag jelenlétében, ferromágnesség és hiszterézis. Időben változó terek: Faraday törvény, Lenz -törvény, nyugalmi és mozgási indukció, váltóáramú áramkörök, Maxwell egyenletei, eltolási áram, elektromágneses hullámok. Geometriai optika, fénytörés, visszaverődés, lencsék, tükrök, hullámoptika, interferencia, elhajlás, szóródás, polarizáció, foto -effektus.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A félév során egy zárthelyi dolgozatot íratunk. Megajánlott jegy kapható. vizsga-
időszakban
sikeres vizsga
13. Pótlási lehetőségek
Az érvényes TVSz szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az oktatóval való megállapodás után
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Budó Ágoston: Kísérleti fizika II; Budó Ágoston-Mátrai Tibor: Kísérleti fizika III; Simonyi Károly: Elektronfizika;
R. A. Serway: PHYSICS for Scientists and Engineers, Saunders College Publishing, Philaderphia
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
18
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
dr. Varga Imre
tudományos főmunkatárs
Elméleti Fizika Tanszék
dr. Nagy István
tudományos főmunkatárs
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László