Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Atom- és molekulafizika
2. A tárgy angol címe Atom and Molecular Physics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 1 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. László István beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.09.22. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2008.12.16.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Kvantummechanika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Molekulák elektronszerkezetének megismerése
11. A tárgy részletes tematikája
A kvantummechanika alapelvei és összefüggései, a főbb jelenségkörök (harmonikus oszcillátor, impulzusmomentum, H-atom, spin, szórás, perturbációszámítás, mozgás EM térben, relativisztikus kvantummechanika) ismétlő jellegű tárgyalása. A tantárgy ezen alapismeretekre építve atomok és molekulák kvantummechanikai tárgyalásának az alapjait mutatja be a következő témakörök tárgyalásával: sokrészecskés rendszerek Schrödinger egyenlete, a Born-Oppenheimer közelítés, variációs elvek, a Hartree-Fock módszer, a Roothaan–féle egyenletek, a bázisfüggvények megválasztása, az atomok elektronszerkezete, csoportelmélet és a hullámfüggvény szimmetria tulajdonságai, a sűrűségmátrix, a viriáltétel, a Hellmann-Feynman tétel, molekulák elektronszerkezete, a sűrűségfunkcionál módszer.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
házi feladatok és zhk vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
Az érvényes TVSz szerint.
14. Konzultációs lehetőségek
Az oktatóval történő megállapodás szerint.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Kapuy E. és Török F.: Atomok és molekulák kvantumelmélete
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
6
16.5 Házi feladat elkészítése
14
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. László István
egyetemi docens
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László