Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Szilárdtestek elektronszerkezete 2
2. A tárgy angol címe Electronic Structure of Solid Matter 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Szunyogh László beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.09.22. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2008.12.16.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Kvantummechanika, Statisztikus Fizika, Szilardtestfizika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A szilárdtesfizikai elektronszerkezet számító módszerek megismertetése.
11. A tárgy részletes tematikája
A Szilárdtestek elektronszerkezete 1. tárgy folytatása speciális módszerek és jelenségek tárgyalásával. Témakörök: Relativisztikus elektronszerkezet számítások, mágneses anizotrópia számítása szilárdtestekben. Redukált dimenziójú rendszerek: felületek, határfelületek, egydimenziós láncok, véges atomcsoportok. Kölcsönhatások szilárdtestekben: aszimptotikus analízis, RKKY kölcsönhatás, Dzyaloshinskii-Moriya kölcsönhatás, pár- és klaszterkölcsönhatások ötvözetekben, fázisdiagramok. Elektromos és optikai transzporttulajdonságok ab initio számítása a Caroli-, Landauer- és a Kubo-Greenwood formalizmus alapján.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
házi feladatok vizsga-
időszakban
szóbeli vizsgázás
13. Pótlási lehetőségek
Az érvényes TVSz szerint.
14. Konzultációs lehetőségek
Az oktatóval történő megállapodás szerint.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Sólyom Jenő: A modern szilárdtestfizika alapjai II, Elektronok a szilárd testekben (ELTE, Eövös Kiadó, 2003)
J.Zabloudil, R. Hammering, L. Szunyogh, P. Weinberger: Electron Scattering in Solid Matter
(Solid- State Sciences Vol 147, Springer, 2005) válogatott review cikkek
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
34
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Szunyogh László
egyetemi docens
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László