Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Atomok lézeres hűtése és csapdázása
2. A tárgy angol címe Laser Cooling and Trapping of Atoms
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Varga Imre beosztása tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.10.08. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2008.12.16.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Elektrodinamika és kvantummechanika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A tárgy az oklevélben nem nevesített szakirány kötelezően választható tantárgya.
11. A tárgy részletes tematikája
1. Az elektromágneses tér módusai. A sugárzási tér kvantálása. 2. Az atom modellje, dipólkölcsönhatás. 3. Spontán emisszió. Dipólsugárzás. 4. Optikai Bloch egyenletek. Rezonancia fluoreszcencia. 5. Az atommag mozgásának hatása a fény-anyag kölcsönhatásban. Szabadsági fokok és időskálák. Sugárzási nyomás és dipólerő atomokon. 6. Mozgó atomra ható erő álló és haladóhullámú térben. Doppler-hűtés. 7. Az elektromágneses vákuum mechanikai hatása. Visszalökődési diffúzió. 8. Az atomi dipól fluktuációi. A hőmérséklet értelmezése. 9. Optikai rácsok. 10. A dipólátmenetek finomszerkezete. 11. Polarizáció-gradiens hűtés. Sziszifusz hűtés. Mágnesesoptikai csapda. 12. A lézeres hűtés kvantumelmélete. Ioncsapdák.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
házi feladatok vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
Az érvényes TVSz szerint.
14. Konzultációs lehetőségek
Az oktatóval történő megállapodás után.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Domokos Péter: Lecture notes on laser spectroscopy and laser cooling (jegyzet)
Louisell: Quantum statistical properties of radiation (Wiley Classics Library)
C.Cohen-Tannoudji, J. Dupont-Roc, G. Grynberg: Atom-photon Interactions (Wiley-VCH, Physics textbooks)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
34
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Domokos Péter
tudományos tanácsadó
SZFKI Nemlin. és Kvopt. Lab.
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László