Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Véges hőmérsékletű és nemegyensúlyi térelméletek
2. A tárgy angol címe Field Theory at Finite Temperature and in Nonequilibrium
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Jakovác Antal beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2010.10.20. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2010.12.20.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Kvantummechanika és elektrodinamika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A tárgy a (hagyományos) kutató fizikus szakirány kötelezően választható tantárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Pályaintegrál kezdeti feltételekkel, valós és képzetes idejű formalizmus; perturbációszámítás, propagátorok, kauzalitás és analiticitás, vágási szabályok; termodinamika, szabadenergia, fázisátalakulások; lineáris válasz elmélet, állapotok bomlása, Kubo-formula; Wigner transzformáció, Boltzmann egyenletek; klasszikus térelmélet limesz; renormálási csoport valós idejű formalizmusban, Feynman-Vernon konstrukció, zaj, fluktuáció-disszipáció tétel, Tsallis eloszlás; perturbációszámítás, ellentagok, renormálás, IR divergenciák, felösszegzés, 2PI formalizmus, Schwinger-Dyson egyenletek; O(N) és chirális O(N) model véges hőmérsékleten, fázisdiagram; mértékelméletek véges hőmérsékleten, HTL hatás, Vlasov egyenletek, Wong egyenlet, QCD fázisdiagrammja.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
nincs vizsga-
időszakban
sikeres vizsga
13. Pótlási lehetőségek
Az érvényes TVSZ szerint.
14. Konzultációs lehetőségek
Az oktatóval történő megállapodás szerint.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
M. Le Bellac: Thermal Field Theory (Cambridge University Press)
J.I. Kapusta and C. Gale: Finite-temperature Field Theory. Principles and Applications (Cambridge University Press)
N.P.Landsmann, Ch.G. van Weert: Real- and imaginary-time field theory at finite temperature and density. PR. 145 (1987)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
34
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Jakovác Antal
egyetemi docens
BME, Elméleti FIzika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László