Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Kísérleti gravitációshullám-fizika
2. A tárgy angol címe Experimental Gravitational Wave Physics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Varga Imre beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2013.06.05. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2013.07.08.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
differenciálegyenletek, jelfeldolgozás, Fourier-analízis
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A fizikus MSc képzés kötelezően/szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy célja az Einstein-féle gravitációelmélet által megjósolt gravitációs hullámok elméleti leírásának és lehetséges asztrofizikai forrásaiknak bemutatása, valamint az első közvetlen detektálásukra irányuló mérési és adatfeldolgozási technológiák megismertetése a hallgatósággal. Részletes tematika: - A linearizált Einstein-egyenletek, hullámmegoldás - Asztrofizikai gravitációs hullámforrások - A korábbi mérési technológiák és próbálkozások áttekintése, rúd detektorok, - Napjaink interferometrikus detektorai, Virgo, Ligo, GEO - Adat és jelfeldolgozási technológiák, alapfogalmak, idősorok elmélete - Jelkeresés forrástípus szerint: bespirálozó kettőscsillagok jelei, izolált neutron csillagok, galaktikus háttér, etc. - Környezeti zajok kezelése, szűrése, hatásai - Algoritmusok: matched-filter, Hough-transform, wavelets, stack-slide, stb - Adatanalízis sokprocesszoros architektúrákon: GPU programozás, OpenCL / CUDA - Kitekintés: az Advanced Virgo és advanced Ligo detektorok
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
előadások látogatása, programozási feladatok megoldása vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
Az érvényes TVSz szerint.
14. Konzultációs lehetőségek
előzetes egyeztetés alapján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Peter R. Saulson: Fundamental of Interferometric Gravitational Wave Detectors
Piotr Jaranowsky, Andrzej Krolak: Analysis of Gravitational Wave Data
Robert M. Wald: General Relativity
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
24
16.8 Vizsgafelkészülés
24
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Debreczeni Gergely
tudományos munkatárs
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László