Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Statisztikus térelmélet
2. A tárgy angol címe Statistical Field Theory
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE13AF15 EldinRelelm BMETE15AF00 Kvantummechanika BMETE15AF04 StatisztikusFiz
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Takács Gábor beosztása tudományos tanácsadó
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2014.08.01. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2014.09.10
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Elektrodinamika, elemi relativitáselmélet, kvantummechanika, statisztikus fizika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc képzés Kutatófizikus specializáció kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A tantárgy bevezetést nyújt a relativisztikus kvantumtérelmélet statisztikus rendszerekre történő alkalmazásaiba. A fő témakörök a következők: 1. Kritikus jelenségek, skálázás, skálainvariancia. Térelméleti leírás alapjai. 2. Skálainvariancia, konform szimmetria tetszőleges dimenzióban. 3. Két-dimenziós konform térelméletek. Virasoro algebra. Operátorok osztályozása, operátor-állapot megfeleltetés. 4. Állapottér és partíciós függvény. 5. Operátoralgebra. Korrelációs függvények konform térelméletekben. 6. A kritikus pont környezetének leírása. Renormálási csoport folyamok. Releváns és irreleváns perturbációk. 7. Megmaradó mennyiségek. Integrálható kvantumtérelméletek. Analitikus S-mátrix elmélet, bootstrap. 8. Form faktorok és korrelációs függvények integrálható kvantumtérelméletekben. 9. Véges méret effektusok leírása. Termodinamikai Bethe Ansatz és csonkolt állapottér módszer. 10. Nemintegrálható modellek. Szigorúan véve nem előfeltétel, de legalább alapszintű kvantumtérelméleti ismeretek (szabad mezők kanonikus kvantálása, pályaintegrál formalizmus alapjai, Feynman szabályok) megléte erősen ajánlott!
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Házi feladatok megoldása vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
Szóbeli vizsga
14. Konzultációs lehetőségek
Konzultáció igény szerint, előzetes egyeztetés alapján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Mussardo: Statistical Field Theory
Itzykson-Drouffe: Statistical Field Theory
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
10
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
32
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Takács Gábor
tudományos tanácsadó
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László