Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Szemcsés anyagok fizikája
2. A tárgy angol címe Physics of Granular Media
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Kertész János beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.11.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2008.12.15.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
fizika, fizikai kémia
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A szemcsés anyagok modern fizikája alapjainak ismertetése a Vegyészmérnök MSc szak Anyagtudományi szakirányán
11. A tárgy részletes tematikája
Bevezetés: mérnöki alkalmazások, általános tulajdonságok, rugalmatlan ütközések és súrlódás, Hertz kontaktus, osztályozás, Granuláris gáz: effektív hőmérséklet, klasztereződés Granuláris szilárd anyag: véletlen pakolások, kritikus koordinációs szám, izosztatikusság, Mohr-Coulomb leírás, Janssen-effektus, boltívesedés, erőhálózatok, válaszfüggvény, rézsűszög, stabilitási határszög, halom súlyeloszlása Granuláris folyadék: tehetetlenségi paraméter, kvázisztatikus deformáció, effektív súrlódás, kritikus sűrűség, nyírási sávok és zónák, áramlás lejtőn, lavinák, önszerveződő kritikusság, mintázatképződés; Különválási folyamatok: axiális és radiális különválás forgó hengerben, paradió effektus, rétegződési folyamatok Torlódás: mikro-makro rugalmasság, hangterjedés, a torlódás mint fázisátalakulás; Elméleti és kísérleti vizsgálati módszerek; numerikus vizsgálatok: FEM, DEM, eseményvezérelt, molekuláris és kontaktus dinami ka módszerek.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
- vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
ismétlő vizsga
14. Konzultációs lehetőségek
folyamatos
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
H. Hinrichsen and D.E. Wolf: The Pysics of Granular Media (Wiley, 2004),
R.M. Nedderman: Statics and Kinematics of Granular Materials (CUP, 1992)
J.-P. De Gennes: Rev. Mod. Phys. 71, 374 (1999), I.S. Aranson and L.S. Tsimring: Rev. Mod. Phys. 76, 641 (2006)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
24
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
14
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
24
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Unger Tamás
tudományos főmunkatárs
MTA-BME Kond. Any. Kut.Csop.
Dr. Kertész János
egyetemi tanár
Elméleti Fizika Tanszék
Dr. Börzsönyi Tamás
tudományos főmunkatárs
MTA SZFKI
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László