Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Kvantumszámitógép fizika 1
2. A tárgy angol címe Physics of Quantum Computers 1
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 1 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE152015 Kvantummechanika
4.2 BMEVIEV2018 Elektromágn.ter
4.3 BMEVIHI9353 Kvantuminfo
5. Kizáró tantárgyak
Kvantum számítógépek (BMETE159302), Kvantumszámítógépek fizikai alapjai (BMETE155206), InformációFiz(BMETE809402)
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Apagyi Barnabás beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2006.01.15. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2006.02.20.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Kvantummechanika, elektrodinamika, optika, információelmélet
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Mérnök-fizikus szak ill. VIK Informatikus és Villamosmérnök szak kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
1. Kvantummechanika axiómái. Kétállapotú kvantumrendszerek. 2. Kvantumbit, kvantumregiszter, kvantumkapu. Összefonódott és szuperponált állapotok. 3. 1- és 2-qubites kapuk. Bell-állapotok. Kvantum teleportáció. 4. Box potenciál számitógép, harmonikus oszcillátor számítógép 5. Optikai foton számitógép. Foton-atom számitógép. Jaynes-Cummings hamiltoni. 6. Kétrészecskés összefonódottság tiszta állapotokra. (Megkülönböztethető részek.) 7. Redukált sürüségmátrixok, Schmidt dekompozíció, von Neumann entrópia, konkurrencia. 8. Kétrészecskés összefonódottság kevert állapotokra. Peres-Horodecki kritérium. Negativitás. Wootters formula. 9. Illusztratív példák: Werner állapotok, Gisin állapotok. 10. Pozitív operátorértékű mértékek, általánosított mérés, Kraus reprezentáció, alkalmazások. 11. Dekoherencia és a fázisvesztés: dupla-rés, Stern-Gerlach kísérletek, Schrödinger macskája. 12. Operációk operátor összeg, Kraus- és Bloch gömb reprezentációban: depolarizációs, fázisvesztő illetve amplitúdó csillapító csatorna. 13. Mester egyenlet, Lindblad-egyenlet , megoldások. 14. Kvantum-Brown mozgás, fázis tér reprezentáció (Wigner- és Husimi-függvények), durva felbontás és dekoherencia kapcsolata. Hűség (fidelity) és Loschmidt-echo.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
kiadott példák megoldása vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
14. Konzultációs lehetőségek
folyamatos
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang: Quantum Computation and Quantum Information ,2000, Cambridge Univ Press
Dirk Bouwmeester, Artur K. Ekert, Anton Zeilinger:The Physics of Quantum Information, 2000 Springer-Verlag Berlin
Imre Sándor and Balázs Ferenc: Quantum Computing and Communications, 2005, Wiley
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
14
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
20
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Apagyi Barnabás
egyetemi docens
Elméleti Fizika Tanszék
Dr. Lévay Péter Pál
tudományos főmunkatárs
Elméleti Fizika Tanszék
Dr. Varga Imre
tudományos főmunkatárs
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Kertész János