Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Érzelmek, gondolkodás és az agy
2. A tárgy angol címe Emotions, Thoughts and the Brain
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Kognitív Tudományi Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Racsmány Mihály beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2012.03.22. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2012.05.04.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Alapvető középiskolai biológia tudás
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Szabadon választható közismereti tárgy
11. A tárgy részletes tematikája
A kurzus elsődleges célja az alapvető érzelmi és gondolkodási folyamatok ismeretese bemutatva a kurrens kutatásokat, agyi működésmódokat. Arra törekszünk, hogy konkrét példákon, klinikai esteken keresztül szemléltessük az érzelmek és gondolkodás közti bonyol ult kapcsolatrendszert bemutatva az érintett idegrendszeri struktúrákat. Kitérünk azokra a súlyos klinikai zavarokra ahol ezen hálózatok sérülése ál l fenn és válaszokat próbálunk adni olyan hasonló kérdésekre, mint pl: Előbb gondolkodunk, vagy előbb érzünk? Milyen agyi és evolúciós háttere van a szorongásnak? Hogyan fejlődtek ki az evolúció során az érzelmeink és a gondolkodási képességeink? 1., Bevezetés, példák, kedvcsináló 2., Mik azok az érzelmek? - felosztás, evolúciós eredet 3., Gondolkodás pszichológiája 4., Érzelmek és az agy -idegrendszeri háttér 5., Gondolkodás és az agy -idegrendszeri háttér 6., Hogyan hatnak egymásra az érzelmeink és a gondolataink? Az érzelmek és a gondolkodás kölcsönhatásai I. 7., Hogyan hatnak egymásra az érzelmeink és a gondolataink? AZ érzelmek és a gondolkodás kölcsönhatásai II. 8., Az érzelmi élet és a gondolkodás fejlődése gyerekkorban. 9. Ha sérül az agy- gondolkodás és érzelem agysérülés után 10., Ha rosszul működik az agy - gondolkodás és érzelem zavarai I. 11., Ha rosszul működik az agy - gondolkodás és érzelem zavarai II.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
2 zárthelyi dolgozat (félév közepén és a félév végén)- legalább elégséges teljesítmény vizsga-
időszakban
A tárgyat a szorgalmi időszakban kell teljesíteni.
13. Pótlási lehetőségek
A szorgalmi időszak utolsó hetében, mindkét ZH pótolható és/vagy javítható.
14. Konzultációs lehetőségek
Előadások alatt/után, valamint heti rendszerességgel fogadóórán (később kihirdetett időpontban).
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Pléh - Kovács - Gulyás (szerk.): Kognitív idegtudomány. Budapest, Osiris Kiadó, 2003
Csépe - Győri - Ragó (szerk): Általános Pszichológia II-III. Osiris. 2007.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
10
16.3 Felkészülés zárthelyire
22
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Racsmány Mihály
egyetemi docens
Kognitív Tudományi Tanszék
Demeter Gyula
tanársegéd
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Racsmány Mihály