Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Tudattalan
2. A tárgy angol címe The Unconscious
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 - - - - - -
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Kognitív Tudományi Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Racsmány Mihály beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2012.04.05. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2012.05.04.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
szabadon választható közismereti tárgy
11. A tárgy részletes tematikája
A tantárgy célja bevezetést nyújtani a tudatos és tudattalan folyamatok világába. A célunk bemutatni azokat az eseményeket, jelenségeket, amelyek nemcsak nem szándékosan, de a tudatosan nem hozzáférhetően befolyásolják megismerő folyamatainkat, döntéseinket, cselekvéseinket. A tudatos és tudattalan folyamatok határvonala nehezen definiálható, de azért kísérletet teszünk rá. A kurzus hallgatói az óra alatt számukra ismerős jelenségek magyarázatával találkozhatnak. Ez a perspektíva szélesítésén túl önmaguk és környezetük jobb megismerésébe n is segítségükre lehet. I. Bevezető – 1. a tudattalan alapfogalmai, alapfolyamatai: a tudat filozófiája és története 2. a tudatosság korrelátumai, a tudatosulás sebessége, a 3. tudattalan koncepciója a pszichoanalízis fejlődésében II. A tudattalan mindennapi működése: 4. tudattalan emlékezet és tanulás; 5. felejtés; 6. nyelvi folyamatok és a tudattalan kapcsolata: freudi elszólások, nyelvi relativizmus, metaforák, embodiment; 7. mellényúlások: a mozgatórendszer és a tudattalan kapcsolata; 8. tudattalan folyamatok döntéseinkben: preferencia, bias, intuíció; placebo, szomatikus markerek; 9. akaratlan kommunikáció; 10. akaratlan percepció III. Abnormális és állati tudat: 11. módosult tudat, kannabisz, hipnózis, kóma; 12. álmok; 13. patológiák: konfabuláció, többszörös személyiségzavar, arcészlelési zavarok, frontál szindrómák, PTSD, OCD, skizofrénia, vaklátás; 14. állati tudat
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
2 zárthelyi dolgozaton (félév közepén és a félév végén)legalább elégséges osztályzat elérése vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A zh-k pótolhatók az utolsó héten
14. Konzultációs lehetőségek
Előadások alatt/után, valamint heti rendszerességgel fogadóórán (később kihirdetett időpontban).
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Freud, S. (több kiadás). A mindennapi élet pszichopatológiája
Csépe V., Győri M., Ragó A. (2007). Általános pszichológia 2. Budapest: Osiris
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
8
16.3 Felkészülés zárthelyire
20
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Keresztes Attila
tudományos segédmunkatárs
Kognitív Tudományi Tanszék
Kemény Ferenc
tudományos segédmunkatárs
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Racsmány Mihály