Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Nyelvészeti alapismeretek
2. A tárgy angol címe Introduction to Theoretical Linguistics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Kognitív Tudományi Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Babarczy Anna beosztása adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2010.05.14. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2010.11.03.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Középiskolai nyelvtan
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Kognitív tanulmányok mesterszak kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A kurzus célja az elméleti nyelvészet alapfogalmainak ismertetése a korunkban kiemelkedő irányzatok összevetésén keresztül, valamint a modern nyelvtudomány nyelvelemzési módszereinek bemutatása. A kurzus elméleti része a nyelvtudomány egyetemes érvényű eredményeit tá rgyalja, míg a gyakorlati órák célja ezek alkalmazása a magyar nyelvre. A kurzus egyben alapokat nyújt a pszicholingvisztika tárgyhoz. Témák: A modern nyelvtudomány előtörténete: a Strukturalizmus és a tudományos rendszerezés fogalma. Tény, elmélet és értékítélet. A modell mint a tudományos leírás eszköze. - A modern nyelvszemlélet: a nyelv mint pszichológiai jelenség és a nyelv biológiai megközelítése. Az emberi nyelv és az állati kommunikáció hasonlóságai és különbségei. - A nyelv megjelenítése: hangrendszerek, jelrendszerek és írásrendszerek. - A nyelv szerkezeti felépítése: fonémák, morfémák és szintaktikai egységek. Szintaktikai alapú kategorizálás. - A formalista nyelvelmélet alpfogalmai: A generativitás fogalma. A rekurzió. A jelentés és a forma elválasztása. Szerkezeti manipuláció, a rejtett elemek elve. - Problémakörök a magyar nyelvben: a szórend és az információ „csomagolás” jellegzetességei. - A nyelv szemantikai felépítése: eseménytípusok, szerepek, deixis és anafora. Szemantikai alapú kategorizálás. - A kognitivista nyelvelmélet alapfogalmai: a nyelv és a gondolkodás viszonya; metafora és metonímia. - A gyereknyelv jellemzői és a nyelvelsajátítás modelljei. - Neurolingvisztika: szerzett és fejlődési nyelvi rendellenességek; a neurolingvisztika vizsgálati eszközei. - Szociolingvisztika: dialektológia; a nyelv társadalmi megítélése.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Előadásokon való részvétel, feladatok teljesítése, zárthelyi dolgozatok vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
TVSz szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Heti konzultációs időben, e-mailen folyamatosan
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Pléh Cs. (szerk.), 1996, Kognitív tudomány. Budapest: Osiris.
É. Kiss K. et al., 2003, Új magyar nyelvtan. Budapest: Osiris.
Kálmán László – Trón Viktor, Bevezetés a nyelvtudományba. 2005, Budapest: Tinta
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
20
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
24
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Babarczy Anna
adjunktus
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Pléh Csaba