Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Pszicholingvisztika
2. A tárgy angol címe Psycholinguistics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 2 v Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 NyelvAlap
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Kognitív Tudományi Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Lukács Ágnes beosztása tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2010.05.14. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2010.11.03.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Nyelvészeti alapismeretek
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Kognitív tanulmányok mesterszak kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A nyelvészeti és pszichológiai kérdésfeltevés kapcsolata, a két szakma kapcsolatának története adja a kurzus kiinduló keretét . A megértési folyamatok elemzése során a kísérleti módszerek mellett a dekompozíciós és interaktív modellek áttekintése a legfontosabb szervező elv, együtt a nyelvi szintek feldolgozási realitásának kérdésével. A beszédprodukció elemzése során a tervezés és megvalósítás szakaszoló m odelljei mellett a produkció társalgási beágyazása a központi téma. A lexikai szerveződés modelljeit a fogalmi szerveződés elemzéséhez kapcsolju k. A kurzus gyermeknyelvi része a gyermeknyelv fejlődésének alapvetőn tanulási és innátista érrendszereit ismertetet, s kapcsolja őket mai biológiai tudásunkhoz
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
előadások látogatása, évközi feladatok teljesítése, zárthelyi dolgozatok vizsga-
időszakban
írásbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
emailen, megbeszélés szerint és fogadóórában
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Gernsbacher. Handbook of psycholinguistics. Erlbaum, 1994
Berko-Gleason, J: Psycholinguistics. Boston, Allyan and Bacon, 2001
Pléh Csaba. A mondatmegértés a magyar nyelvben. Bp., Osiris, 1998
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
20
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
24
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
32
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Lukács Ágnes
tudományos főmunkatárs
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Pléh Csaba