Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Programozás
2. A tárgy angol címe Computer Programming
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 2 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 Informatika
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Kognitív Tudományi Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Babarczy Anna beosztása adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2010.05.14. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2010.11.03.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
matematika, informatika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Kognitív tanulmányok mesterszak kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
- Bevezető: A számítógép programozás alkalmazása a kognitív tudományban; a Matlab lehetőségei, összehasonlítása általános célú programozási nyelvekkel és kísérletvezérlő programcsomagokkal - Programozási ismeretek: utasítás, kifejezés, változó; vektorok és mátrixok; adatvizualizáció; scriptek és függvények, forráskód szerkesztése, megjegyzések; elágazás, ciklus; fájlkezelés; adatstruktúrák és cellák - A Matlab fejlesztői környezet: munkafelület, eszközök, hibakeresés - Kísérletvezérlés: PsychToolbox vagy Cogent Graphics; egyszerű pszichofizikai kísérletek és adaptív módszerek - Jelfeldolgozás: hang- és képingerek létrehozása; szűrés - Kitekintés: hardverközeli programozás, számítási modellezés
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
gyakorlatokon való részvétel, gyakorlati házifeladatok teljesítése vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
TVSz szerint
14. Konzultációs lehetőségek
fogadóórán, e-mailen
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Krajcsi Attila: Kísérletvezérlés és adatelemzés a kognitív tudományban, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2007
Stoyan Gisbert: Matlab - Numerikus módszerek, grafika, statisztika, eszköztárak, Typotex, 2008
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
24
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
24
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Bőhm Tamás
tudományos munkatárs
MTA Pszichológiai Kutatóint.
ügyvivő szakértő
BME Távk. és Médiainf. Tsz.
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Pléh Csaba