Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Gyermeknyelv
2. A tárgy angol címe Child Language
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 2 + 0 v Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Kognitív Tudományi Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Babarczy Anna beosztása adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2011.04.11. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2011.07.20.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Nyelvészeti alapismeretek, pszicholingvisztika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Kognitív tanulmányok mesterszak kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A kurzus célja a nyelvelsajátítás folyamatának ismertetése. Hogyan lehetséges, hogy minden tipikusan fejlődő gyermek képes az emberi nyelv elvont és bonyolult rendszerét explicit instrukció nélkül megtanulni? Mivel magyarázhatjuk azt, hogy a gyerekek nyelvi fejlőd ése látszólag független egyéb kognitív funkciók fejlődésétől? Az előadások az elméleti kérdéseket tárgyalják, míg a gyakorlati szemináriumokon a hallgatók lehetőséget kapnak gyereknyelvi kísérletek tervézésére és kivitelezésére, valamint korpusz adatok kvalita tív és statisztikai elemzésére. Témák: - A nyelvi fejlődés szakaszai. - Az emberi nyelv közös és egyéni vonásai. - A nyelvelsajátítás elméleti kérdései: az input elégtelensége, a negatív visszajelzés hiánya, a hibás input kiszűrése - A problémák elméleti megoldásai. - Empirikus adatok. - Nyelvelsajátítás atipikus körülmények között. - A nyelvelsajátítás modelljei. - A nyelvelsajátítás számítógépes modelljei. A gyakorlatok célja, hogy a diákokat megismertesse a pszicholingvisztikában használatos módszerekkel. Ezen túl szeretnénk az egyes módszertani buktatókra is felhívni a figyelmet, és célunk, hogy diákok képesek legyenek kérdésfeltevéseikhez, illetve a vizsg ált célcsoporthoz a megfelelő módszert kiválasztani. Általánosságban is szót ejtünk a kísérletek megtervezésének, lefolytatásának, kiértékelésének, és értelmezésének mikéntjéről. A módszerek áttekintését a lexikon kutatásának módszerei (képmegnevezés, képkiválasztás. monitor ozás, lexikális döntés), a mondatmegértés kutatása (off-line és valósidejű módszerek), az előfeszítéses vizsgálatok, majd a nyelvelsajátítás módszereinek bemutatása követi. Sor kerül a természetes nyelvi adatok elemzésének, adatbázisok használatának, és a neurobiológai módszerek tematikus áttekintésére is. A kurzus követelménye önállóan tervezett kísérletek bemutatása és megbeszélése, majd a kísérletek lefuttatása.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Előadásokon való részvétel, feladatok teljesítése, zárthelyi dolgozatok vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
TVSz szerint
14. Konzultációs lehetőségek
fogadóórán, e-mailen
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Fletcher, Paul & Macwhinney, Brian (eds.) (1995) The Handbook of Child Language. Oxford: Blackwell.
Goodluck, Helen (1991). Language acquisition. Oxford: Blackwell.
Harley, Trevor (2001) The psychology of language—from data to theory. East Sussex: Psychology Press
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
30
16.4 Zárthelyik megírása
6
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
24
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
20
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Babarczy Anna
adjunktus
Kognitív Tudományi Tanszék
Dr. Lukács Ágnes
egyetemi docens
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Racsmány Mihály