Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Statisztika és kísérlettervezés
2. A tárgy angol címe Statistics and Experimental Design
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 2 v Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Kognitív Tudományi Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Babarczy Anna beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2015.02.25. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2015.05.05
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Kognitív Tanulmányok MSc képzés kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy megismerteti a hallgatókkal a kísérleti tudományok általános alapelveit kísérleti, ezen belül a pszichológiában használatos kísérle ti paradigmákat és az adatok statisztikai elemzésének módszereit. A laborgyakorlatok során a hallgatók megtanulják statisztikai szoftverek használatát. (The course introduces students to the general principles of experimental science and, within that, the experimental paradigms and the methods of statistical data analysis used in psychology. The lab sessions involve practical exercises using statistical software.) Témák: 1. A kísérlettervezés alapelvei, kísérleti paradigmák (The principles of experimental design and experimental paradigms in psychology) 2. A leíróstatisztika eszközei (Descriptive statistics) 3. Hipotézis-tesztelés, a z-próba (Hypothesis testing and the z-distribution) 4. Statisztikai power, konfidencia intervallumok (Statistical power and confidence intervals) 5. Korreláció (Correlation analysis) 7. Regresszió (Linear regression models) 8. Parametrikus tesztek I: a t-próba (Parametric statistics I: the t-test) 9. Parametrikus tesztek II: ANOVA modellek (Parametric statistics II: ANOVA models) 10. Nominális változók tesztjei (Tests with nominal data) 11. Nem-parametrikus tesztek, adattranszformációk (Non-parametric tests and data transformation) 12. MANOVA, ANCOVA (MANOVA, ANCOVA)
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Az aláírás feltétele a kiadott házi feladatok teljesítése vizsga-
időszakban
Írásbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A pótlási héten legfeljebb 2 házi feladat pótolható
14. Konzultációs lehetőségek
E-mailen, egyeztetés szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Andy Field, Discovering Statistics using IBM SPSS
Daniel Navarro, Learning statistics with R: A tutorial for psychology students and other beginners
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
28
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
38
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Babarczy Anna
egyetemi docens
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Kéri Szabolcs