Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Üzemi mérések és diagnosztika
2. A tárgy angol címe Measurement and Diagnostics in Industry
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 1 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Pór Gábor beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.04.17. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2005.05.18.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Mérési adatok kiértékelése,
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Gépészmérnöki Kar, Energetikai mérnök szak, Atomenergetika szakirány kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
— Diagnosztikai alapfogalmak, információhordozók: diagnosztika fogalma, kapcsolata a karbantartással; kádgörbe, elhasználódási tartalék. diagnosztikai eljárások és alkalmazási területeik; a diagnosztika fejlődési irányai. Számítógéppel támogatott rendszer ek és eljárások: az időszakos diagnosztika számítógépes eszközei; a rezgésanalízis számítógépes támogatása; folyamatos diagnosztika; szakértő rendszerek (felépítésük, alkalmazásuk). Rezgésdiagnosztika: a rezgésmérés alapjai; érzékelők, kábelek, szerelvények; mérőrendszerek, adatfeldolgozás, kijelzés. A determinisztikus és sztochasztikus jelek feldolgozása: - analóg jelek digitális értelmezése; - a digitális jelfeldolgozás előnyei, hátrányai; - mintavételezés, szűrők, A/D átalakítás, Fourier transzformáció, FFT. Szűrés, zajszűrés. Gépészeti alaphibák felismerése a spektrumból: gyakorlati példák, esettanulmányok. Ultrahang hasznosítása a diagnosztikában. Elektromágneses sugárzás., nukleáris sugárzás alkalmazása a diagnosztikában, Akusztikus emisszió. Részecskevizsgálat. Olajvizsgálat SPM Korszerű módszerek: szakértői rendszerek alapjai ideghálózati módszerek, fuzzy halmazok és használatuk termográfia, atomerőművi diagnosztikai módszerek. — Atomerőművi primerköri műszerek, elhelyezkedésük, fajtái (hőmérsékletmérés, nyomásmérés, különbözős sugárzások mérési eljárásai, fluxusmérés, kiégés). Atomerőművi üzemi és indítási mérések. Limitek. Mérés és számítás, ezek összevetése. Mérések tervezése és engedélyeztetési folyamatuk. Monitorozó rendszerek. Biztonsági képernyő. Adatgyűjtő és adatfeldolgozó rendszerek (PDA, VERONA-u). Turbinavizsgálatok, turbinadiagnosztika.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
1 zárthelyi vizsga-
időszakban
vizsga (szóbeli)
13. Pótlási lehetőségek
zh pótlás
14. Konzultációs lehetőségek
vizsga előtti kozultáció
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
• Dr. Kégl Tibor- Szabó József Zoltán: Korszerű diagnosztikai módszerek. Dunaújváros, 1995. Kézirat.
• Jelek és jelrendszerek, szerk.: Schnell D. Műszaki K. 1987 és •Pór Gábor: Műszaki diagnosztika jegyzet (előkészületben
• Dr. Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana. II.köt. Energetikai Atomreaktorok üzemtana II.rész. Műegyetemi Kiadó, 2005
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
8
16.4 Zárthelyik megírása
2
16.5 Házi feladat elkészítése
8
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
20
16.8 Vizsgafelkészülés
10
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Pór Gábor
egyetemi docens
Bme Nti
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Sükösd Csaba