Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Nukleáris környezetvédelem
2. A tárgy angol címe Nuclear environmental protection
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 1 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE80AX19
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Zagyvai Péter beosztása docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2007.04.17. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2007.05.18.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Matematika: differenciál- és integrálegyenletek alapfogalmai, valószínűségszámítás alapjai Fizika: általános alapok
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
VEK Környezetmérnök BSc képzés kötelező tárgya.
11. A tárgy részletes tematikája
A dózismennyiségek, a közöttük fennálló összefüggések, kapcsolatok A külső és belső sugárterhelés meghatározásának mérési és számítási módszerei Az ionizáló sugárzások egészségkárosító hatásai (determinisztikus és sztochasztikus hatás) A sugárvédelmi szabályzás jogi és hatósági rendszere, az immisszió és emisszió korlátozása A természetes radioaktivitás összetevői, a radon jelentősége, meghatározási módszerei A radioaktív hulladékok keletkezése, fajtái, minősítése A szennyezések terjedésének számítása, szerepe a hulladékok elhelyezésének kijelölésében
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
részvétel a laboratóriumi gyakorlatokon (3 alkalom), jegyzőkönyv készítése, félév végén záródolgozat megírása vizsga-
időszakban
pótlási lehetőség a sikertelen záródolgozathoz
13. Pótlási lehetőségek
a vizsgaidőszakban
14. Konzultációs lehetőségek
minden előadás után
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
a Nukleáris Technikai Intézet weblapjáról letölthető jegyeztvázlat, előadási diák és mérési útmutatók
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
10
16.3 Felkészülés zárthelyire
12
16.4 Zárthelyik megírása
2
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
24
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Zagyvai Péter
docens
Nukleáris Technikai Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Sükösd Csaba