Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fejezetek a magas hőmérsékletű kísérleti plazmafizikából 2
2. A tárgy angol címe Chapters of High Temperature Experimental Plasma Physics 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE80MF45 FejKísPlazmFiz1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Pokol Gergő beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2013.04.10. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2013.04.26.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Fejezetek a magas hőmérsékletű kísérleti plazmafizikából 1 témakörei
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc Nukleáris technika szakirány kötelezően választható tárgya a FUSENET által akreditált fúziós képzéshez
11. A tárgy részletes tematikája
- Bevezetés - Plazma diagnosztika: aktív spektroszkópia (Részecske injektálási technikák (szennyezők: termikus, supersonikus gáznyaláb, termikus atomnyaláb, blow-off, gyorsított atomnyalábok). Nyaláb emissziós spektroszkópia, töltéskicserélődés spektroszkópia, motional stark effektus. Lézerek. Thomson szórás (incoherent, ion kollektív). Plazma törésmutatója, interferometria, polarimetria. Lézer indukált fluoreszcencia.) - Plazma turbulencia (Turbulens transzport. Turbulencia kísérleti jellemzése és az ehhez használt speciális módszerek.) - Pelletek és forró plazma kölcsönhatása (Miért van szükség pelletekre (kriogén, szennyező)? Pellet készítési, gyorsítási és transzfer technikák. NGS modell. Pellet plazma kölcsönhatás leírása, fueling. Pellet ELM pacemaking.) - Valós idejű diagnosztikák (Miért van szükség valós idejű diagnosztikákra? Valós idejűség definiálása. A valós idejű operációs rendszerek főbb jellemzői. EDICAM működési elképzelések, mint jó példa valós idejű diagnosztikára.) - Bayes módszer alkalmazása plazmafizikai kísérletekben (A deduktív és a induktív következtetés. Paraméterbecslés. Modell választás. A valószínűség meghatározása. Paraméter nélküli becslések. Kísérletek tervezése. A Bayes módszer alkalmazása a plazmafizikában. IDA - integrált adatfeldolgozás.)
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Házi feladat számonkérése vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
a tárgy előadójával egyénileg egyeztetett időpontban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Dr. Dunai Dániel, Dr. Kálvin Sándor, Dr. Kocsis Gábor, Dr. Szepesi Tamás, Dr. Zoletnik Sándor:
Fejezetek a magas hőmérsékletű kísérleti plazmafizikából (BME TTK egyetemi jegyzet, 2013)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
14
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
34
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Kocsis Gábor
főmunkatárs
MTA WFK RMI
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs