Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Röntgendiagnosztika fizikai alapjai
2. A tárgy angol címe Physical Basis of X-Ray Diagnostic
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 1 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 OrvosiKépalk
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Szalóki Imre beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2010.03.18. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2010.04.29.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
atom és molekurafizika, orvosi képalkotás
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc képzés Orvosi fizika szakirányának kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Röntgensugárzás és anyag kölcsönhatási jelenségei: fényelektromos jelenség, rugalmas szórás, Compton-jelenség, röntgensugarak reflexiója, polarizáció, fékezési sugárzás keletkezése és tulajdonságai, párkeltés folyamata, abszorpciós jelenségek. R öntgenforrások: röntgencső, röntgengenerátor, radioaktív izotópok, szinkrotron. Röntgendetektorok: film, fluoreszcens ernyők, gáztöltésű, szcintillációs és félvezető detektorok, mátrixdetektorok, méréstechnikai tulajdonságaik, hatásfok- és válaszfüggvény, holtidő, koincidencia. Röntgennyaláb abszorpciója, szűrők, röntgenoptikai elemek, megjelenítő eszközök. Radiológiai képalkotás elemei: nagyítás, szórás szerepe a zaj keletkezés ében, kontraszt, felbontás, műtermékek. Dual energy X-ray absorptiometry technika. Komputer tomográfia általános mérési geometriái, parallel és cone beam geometria. A CT mechanikai elemei, detektorai, kollimálás, szűrés. Rekonstrukciós eljárások: matematikai alapok, Fourier -féle vetítési tétel, szűrt vetítés, szűrt vissza-vetítési eljárás, algebrai algoritmusok, térbeli és kontraszt feloldás, a leképezés és rekonstrukció hibái. Reflexiós tomográfia, párhuzamos és legyező vetítési technika rekonstrukciós algoritmusai. A CT orvosi alkalmazásai: angiográfia, teljes test CT, m ammográfia, fogászati alkalmazás. Dozimetriai alapfogalmak, eszközök és alkalmazásuk a röntgendiagnosztikában. A röntgensugárzás biológiai hatásai, sugárvédelem, biztonsági kérdések, minőségbiztosítás.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
zárthelyi vizsga-
időszakban
szóbeli
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az előadókkal egyeztetett időpontokban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
C. L. Epstein, The Mathematics of Medical Imaging, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104, cle@math.upenn.ed
A.C. Kak, M. Slaney, Principles of Computerized Tomographic Imaging, Electronic Copy (c) 1999, New York
F. Natterer, F, Wübbeling, Mathematical Methods in Image Reconstruction, Society for Industrial and Applied Mathematics,
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
10
16.3 Felkészülés zárthelyire
20
16.4 Zárthelyik megírása
8
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
10
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Szalóki Imre
egyetemi docens
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Sükösd Csaba