Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Ábrázoló geometria
2. A tárgy angol címe Descriptive Geometry
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 1 + 2 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Matematika Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Nagyné dr. Szilvási Márta beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2005.04.11.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Középiskolában oktatott matematika törzsanyag
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A Gépészmérnöki Kar alapképzésein oktatott kötelező tárgy
11. A tárgy részletes tematikája
Térgeometriai alapismeretek (térelemek párhuzamossága, merőlegessége, szög- és távolságmérés) Merőleges vetítés, Monge-féle képsíkrendszer bevezetése Metszési feladatok, sík és egyenes döféspontja, két sík metszésvonala Képsík-transzformáció, alakzatok ábrázolása több vetületben, speciális nézetek előállítása Síklapú testek síkmetszete és áthatása Távolságmérés, síkidomok valódi méreteinek megszerkesztése Testábrázolás speciális nézetekben, méretes testszerkesztések Axonometrikus vetítések, ortogonális és ferdeszögű axonometria Kör vetülete Gömb, kúp és henger ábrázolása Gömb és kúp síkmetszeteinek szerkesztése vetítő síkkal, kúpszeletek. Ruletták
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
4 otthoni és 4 benti önálló szerkesztési feladat(külön-külön) elégséges szintű megoldása vizsga-
időszakban
Vizsgadolgozat 2 súllyal vett, és a félévközi feladatok átlagának 1 súllyal vett átlaga.
13. Pótlási lehetőségek
A szerkesztési feladatok a szorgalmi időszakban max. elégséges osztályzattal otthon pótolhatók.
14. Konzultációs lehetőségek
Az önálló szerkesztési feladatok és a vizsgák előtt egy-egy központilag szervezett alkalommal.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár (410661)
Strommer Gyula: Geometria (44518)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
12
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
12
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
10
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Nagyné dr. Szilvási Márta
egyetemi docens
Geometria Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Molnár Emil