Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Analízis 2 informatikusoknak
2. A tárgy angol címe Calculus 2 for Informaticians
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 4 + 2 + 0 f Kredit 6
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE90AX21 Analízis1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Analízis Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Tasnádi Tamás beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2014.07.15. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2015.05.05
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
„Analízis 1. informatikusoknak” (BMETE90AX21) tárgy anyaga
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
VIK Mérnök informatikus BSc képzés kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
– Közönséges differenciálegyenletek: szétválasztható változójú, lineáris elsőrendű, magasabb rendű lineáris állandó együtthatós differenciálegyenletek. – Lineáris rekurzió. – Numerikus- és függvénysorok: Numerikus sor összege, alaptulajdonságok. Leibniz-típusú sor. Abszolút és feltételes konvergencia. Konvergenciakritériumok. Függvénysorok, egyenletes konvergencia és következményei. Hatványsorok, Taylor sor, binomiális sor. – Többváltozós függvények: Határérték, folytonosság. Differenciálhatóság, iránymenti derivált, parciális derivált, totális deri vált. Lláncszabály. Magasabbrendű parciális deriváltak és differenciálok. Szélsőérték. Kettős és hármasintegrál kiszámítása. Inte grál transzformáció, Jacobi-mátrix. – Fourier-analízis: Trigonometrikus rendszer, Fourier-sor. Fourier-transzformáció és alaptulajdonságai.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A félévközi jegy megszerzésének feltétele az előadások és a gyakorlatok min. 70%-án való részvétel, továbbá az 1., 2. és 3. zh min. 40%-os teljesít vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Központilag szervezve, ill. az előadóval egyeztetve
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Fritz J.-né, Kónya I., Pataki G., Tasnádi T.: Analízis 2. informatikusoknak
Fritz J.-né, Kónya I., Pataki G., Tasnádi T.: Analízis 2. informatikusoknak, gyakorlat (http://tankonyvtar.ttk.bme.
G.B. Thomas, M.D.Weir, J. Hass, F.R. Giordano: Thomas-féle kalkulus 1., 2., 3.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
84
16.2 Félévközi felkészülés órákra
40
16.3 Felkészülés zárthelyire
54
16.4 Zárthelyik megírása
2
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
180
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Fritz Józsefné
egyetemi docens
Analízis Tanszék
Dr. Tasnádi Tamás
egyetemi adjunktus
Analízis Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Horváth Miklós