Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Matematika A3 műszaki menedzsereknek
2. A tárgy angol címe Mathematics A3 - for technical managers
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 2 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE90AX02 Matematika A2
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Matematika Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Hujter Mihály beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2007.03.22. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2007.04.18.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Lineáris algebra, egy- és többváltozós analízis
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A GTK Műszaki Menedzser BSc Szakának kötelező alaptárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Lineáris programozással modellezhető gazdasági problémák. A lineáris programozási feladatok megoldása szimplex módszerrel. A dualitás fogalma, dualitási tételek. Árnyékárak és redukált költségek. Érzékenység vizsgálat, parametrikus programozás. A játékelmélet alap modellje, Neumann tétel. A nemlineáris programozás alapmódszerei. Kuhn-Tucker tétel. Kvadratikus programozás. Hiperbolikus programozás. Optimalizálás több célfüggvény esetén. Szállítási és hozzárendelési feladat. Egészértékű programozás. Modellezés egészértékű változókkal. A korlátozás és szétválasztás elve. Hátizsák feladat és az utazóügynök probléma. Optimalizálási feladatok számítógépes megoldási lehetőségei.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
2 házi feladat eredményes megoldása vizsga-
időszakban
Írásbeli és/vagy szóbeli vizsga; osztályzat kialakítása: 100%-ban az írásbeli vizsga eredménye, szóbeli javítási lehetős
13. Pótlási lehetőségek
A 2 házi feladat beadása a vizsgaidőszak első hetében pótolható
14. Konzultációs lehetőségek
Számonkérés előtt szervezett konzultációk, továbbá egyéni konzultációk fogadóórákon
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Gáspár László, Temesi József: Lineáris programozási gyakorlatok, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.
Bajalinov Erik, Imreh Balázs: Operációkutatás, Polygon, 2001.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
10
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
14
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
40
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Hujter Mihály
egyetemi docens
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szántai Tamás