Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Dinamikus modellek a közgazdaságtanban 2
2. A tárgy angol címe Dynamic Models in Economics 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE90MX34 DinModKözgazd
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Analízis Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Tóth János beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2009.11.18. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2009.12.14.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Dinamikai modellekre vonatkozó alapvető ismeretek, lineáris algebra.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Folytonos és diszkrét, determinisztikus és sztochasztikus dinamikus modellek elemzése a Mathematica programmal. GTK Közgazd. MSc kötelező
11. A tárgy részletes tematikája
Differenciaegyenletek megoldása. Nemlineáris közönséges differenciálegyenletrendszerek szimbolikus és numerikus megoldása. El ső integrál. A stabilitáselmélet elemei. Stabilizáció. Ábrázolás, szimbolikus és numerikus megoldás a Mathematica programmal. Perio dikus megoldások. Beavatkozási lehetőségek és hatásaik. Leontief, Walras, Goodwin stb. modelljei, Ramsey modellje. Sztochasztikus modellek feli rása és elemzése. Véletlenszámgenerálás, szimuláció. Klaszteranalizis. Midnenütt: az eredmények közgazdasági jelentése.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
2 zárthelyi dolgozat vizsga-
időszakban
A vizsgára egy nagyobb irásbeli dolgozat készitendő.
13. Pótlási lehetőségek
A TVSz szerint.
14. Konzultációs lehetőségek
Folyamatosan, zárthelyik előtt, levélben is.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tóth J., Simon L. P.: Differenciálegyenletek. Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba, TYPOTEX Könyvkiadó, Buda
Szili, L., Tóth, J.: Matematika és Mathematica, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest,1996.
Hatvani L., Krisztin T., Makay G.: Dinamikus modellek a közgazdaságban, Polygon, Szeged, 2001.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
7
16.3 Felkészülés zárthelyire
14
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
14
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
9
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
14
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Tóth János
egyetemi docens
Analízis Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Horváth Miklós