Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Valószínűségszámítás alkalmazásokkal
2. A tárgy angol címe Probability Theory with Applications
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 1 + 1 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE90AX11 MatematikaA3KO
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Algebra Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Wettl Ferenc beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2009.04.03. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2009.04.27.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Egy- és többváltozós integrálok
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Szabadon választható tárgy a Közlekedésmérnöki Kar Bsc képzéseiben
11. A tárgy részletes tematikája
Eseménytér, eseményalgebra. Valószínűségi algebra. Valószínűségi változók, (eloszlásfüggvény, diszkrét eloszlás, sűrűségfüggvény), várható érték, szórás. Néhány nevezetes eloszlás, és ezek generálása. Centrális határeloszlástétel. Illeszkedésvizsgálat. Néhány egyszerű feladat szimulálása.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Két-három zárthelyi. Ha lehetőség van rá, számítógépes teremben. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Igény szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Nagy Attila-Szép Gabriella, Matematikai feladatgyűjtemény IV. Műegyetemi Kiadó1994; Hunyadi-Vita, Statisztika közgaz-
dászoknak (Okt. Min) Bp. 2002.; Ferenczi Miklós, Valószínűségszámítás és alkalmazása, Nemzeti tankönyvkiadó 1998,
Vetier András, Szemléletes mérték és valószínűségszámítás, Tankönyvkiadó 1991
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
8
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
6
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Wettl Ferenc
egyetemi docens
Algebra Tanszék
Dr. Szép Gabriella
egyetemi adjunktus
Algebra Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Rónyai Lajos