Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Valószínűségszámítás 1 gyakorlat
2. A tárgy angol címe Practical Course in Probability Theory 1
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 2 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE92AM07 Analízis2 BMEVISZA030 Kombinatorika1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Sztochasztika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Tóth Bálint beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2006.02.03. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2006.10.18.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
kombinatorika, anlizis, lineáris algebra
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK matematika (BSc) képzés kötelező alaptárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Valószínűségszámítás 1 előadáshoz tartozó kötelező gyakorlat. Feladatsorok heti rendszerességgel a követk ező témakörökből: 1. Eseménytér, események algebrája, valószínűség, stb. 2. Kombinatorikus valószínűség, szitaformula, stb. 3. Feltételes valószínűség, Bayes tetel, stb. 4. Függetlenség, geometriai valószínűségek, stb. 5. Diszkrét valószínűségi változók I.: binomiális-, Poisson-, geometriai-. stb. eloszlás 6. Diszkrét valószínűségi változók II.: várható érték, szórásnégyzet, stb. 7. Folytonos eloszlások, sűrűségfüggvény, stb. 8. Valószínűségi változók transzformáltjai, stb. 9. Várható érték, szórásnégyzet, kovariancia, stb. II. 10. Együttes eloszlások, valószínűségi valtozók függvényei II. 11. A normális eloszlás (egy- es többdimenziós) 12. De Moivre - Laplace tétel és alkalmázasai
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
gyakorlaton részvétel köteleyő, házi feladatok heti rendszerességgel, ZH1, ZH2 vizsga-
időszakban
nincsen
13. Pótlási lehetőségek
be nem nyújtott házifeladatok utólag NEM pótolhatók, pót ZH lehetőség a félév végén, gyak IV a vizsgaidőszak elején
14. Konzultációs lehetőségek
ZH-k előtt külön konzultáció
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Rényi Alfréd: Valószínűségszámítás. Tankönyvkiadó 1972
William Feller: An Introduction to Probability Theory and its Applications (magyar kiadás: Múszaki Könyvkiadó)
az előadó jegyzetei
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
4
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
24
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Tóth Bálint
egyetemi tanár
Matematika Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Tóth Bálint