Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Biztosításmatematika 2
2. A tárgy angol címe Insurance Mathematics 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Sztochasztika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Barabás Béla beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.12.01. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2009.03.30.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Valószínűségszámítás, Biztosításmatematika 1.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Alkalmazott matematikus MSc képzés Pénzügy-matematika szakirányának kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
a) Biztosítási alaptípusok: Élet, nem élet ág. Nem élet biztosításon belül vagyon, felelősség, baleset, egészség. b) Egyéni kockázat modellje – Kárösszeg meghatározása, Normális közelítés c) Nevezetes kárszám eloszlások (Poisson, negatív binomiális stb.) d) Nevezetes káreloszlások (Exponenciális, gamma, Pareto, lognormális stb.) e) Összetett kockázat modellje – Panjer-rekurzió, Összetett Poisson eloszlások f) Díjkalkulációs elvek – Klasszikus díjelvek: várhatóérték elve, maximális veszteség elve, kvantilis elv, szórás, ill. szórásnégyzet elve – Átlagos érték elve – Elméleti díjelvek: zéró hasznosság elve, svájci díjkalkulációs elv, veszteségfüggvény elv. g) A díjkalkulációs elvek tulajdonságai (Várható érték túllépése, no-ripoff feltétel, Rendezés megtartás, Homogenitás, additivitás, eltolás invariancia, Iterálhatóság, szubadditivitás) h) Credibility elmélet, Bühlmann modell, Bühlmann–Straub modell, Tapasztalati díjszámítás i) Bónusz rendszerek, Kármentességi díjvisszatérítések, engedmények, Bónusz-málusz rendszer
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
házi feladat és 2 zárthelyi vizsga-
időszakban
nincs
13. Pótlási lehetőségek
TVSz szerint
14. Konzultációs lehetőségek
hetente
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
George E. Rejda: Principles of Risk Management and Insurance
Arató Miklós: Általános biztosításmatematika. ELTE jegyzet, 2000
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
4
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
7
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
7
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Barabás Béla
egyetemi docens
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Tóth Bálint