Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Többváltozós statisztika gazdasági alkalmazásokkal
2. A tárgy angol címe Multivariate Statistics with Applications in Economy
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Sztochasztika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Bolla Marianna beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.12.01. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2009.03.30.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
valószínűségszámítás, matematikai statisztika, statisztikai programcsomagok
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Alkalmazott matematikus MSc képzés Pénzügy-matematika szakirányának kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Többváltozós normális eloszlás. Lineáris modell, Gauss-Markov elmélet. Többváltozós regresszió és varianciaanalízis. Dimenziócsökkentő eljárások: főkomponens-, faktor-, kanonikus korrelációanalízis. Osztályozási módszerek: diszkriminancia-és klaszteranalízis. Stacionárius folyamatok, autokorrelációk. ARMA-folyamatok paraméter becslése. CIR-modell a likviditás időbeli dinamikájának modellezésére, paraméterek becslése. Többváltozós GARCH-modell alkalmazása tőzsdei folyamatokban. Dinamikus faktoranalízis sokdimenziós gazdasági folyamatok dimenziócsökkentésére, látens faktorok keresésére.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
házi feladatok rendszeres megoldásakét zárt helyi dolgozat (ZH) a félév közepén vizsga-
időszakban
nincs
13. Pótlási lehetőségek
TVSz szerint
14. Konzultációs lehetőségek
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
M. Bolla, A. Krámli: Statisztikai következtetések elmélete, Typotex, Budapest, 2005
Mardia, K. V:, Kent, J. T., Bibby, J. M.: Multivariate Analysis, Academic Press, Elsevier Science, 1979, 2003
G. Tusnády, M. Ziermann: Idősorok analízise, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
18
16.3 Felkészülés zárthelyire
14
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Bolla Marianna
egyetemi docens
Sztochasztika Tanszék
Dr. Sándor Csaba
egyetemi docens
Sztochasztika Tanszék
.
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Tóth Bálint