Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Idősorelemzések pénzügyi alkalmazásokkal.
2. A tárgy angol címe Time Series Analysis with Applications in Finance
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Sztochasztika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Balázs Márton beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2013.04.26.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Alkalmazott matematikus szak pénzügymatematika szakirány tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Contents: white noise and basic ARMA models, lag operators and polynomials, auto- and crosscorrelation, autocovariance, fundamental representation, state space representation, predicting ARMA models, impulse-response function, stationary ARMA models, Wold Decomposition, vector autoregression (VAR): Sims and Blanchard-Quah orthogonalization, variance decomposition, VARs in state space notation, Granger causality, spectral representation, spectral density, filtering, spectrum of the filtered series, constructing filters, Hodri ck-Prescott filter, random walks and unit root time series, cointegration, Beveridge-Nelson decomposition, Bayesian Vector Autoregression (BVAR) models, Gibbs Sampling, coding practice and application to financial and macroeconomic data. Tematika: ARMA modellek, fehét zaj, eltolás operátor és polinomjai, autókorreláció, keresztkorreláció, autókovariancia, alap vető reprezentáció, állapottér reprezentáció, ARMA modellek előrejelzése, impulzus-válasz függvény, stacionárius ARMA modell, vektor autóregresszió(VAR), Sims és Blanchard-Quah ortogonalizáció, szórásfelbontás, VAR állapottérben, Granger okozat, spektrál reprezentáció, spektrálsürüség, szűrők, szűrt sorok spektruma, szűrők konstruálása, Hodrick-Prescott szűrő, véletlen bolyongás, Beveridge-Nelson felbontás, Bayes-féle vektor autóregresszió (BVAR), Gibbs minták, kódolási gyakorlat és alkalmazásai pénzügyi valamint makroökonomiai adatokra.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
In teaching period: Midterm test in the 9th week. Condition for signature: passing the test (atleast 40%) vizsga-
időszakban
In the exam period: oral exam and coding exerciseBelow 40% the exam is unsuccesful
13. Pótlási lehetőségek
14. Konzultációs lehetőségek
Consultations: Individual consultation, upon agreement with the lecturer
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
J. H. Cochran: Time Series for Macroeconomics and Finance
Tuusnády, Ziermann: Idősorok Elemzése
J.. D. Hamilton: Time Seri
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
10
16.4 Zárthelyik megírása
2
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
22
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr Varga Katalin
MSCI
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Simon Károly