Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe La structure de la matiere
2. A tárgy angol címe Structure of Matter (Az anyag szerkezete)
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. László István beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.12.13. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2006.02.07.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
matematika, fizika, kémia
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Francia nyelvü BSc képzés tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Az elemi részecskék (elektron és proton felfedezése, tulajdonságaik). Az atom modellezése (az első modellek, a Bohr -féle atom-modell). A kvantummechanika alapjai (a Schrödinger-egyenlet és értelmezése, a dualitás elve, az elektron spin). Az atomok vizsgálata (az atommag szerkezete, a hidrogén atom, a röntgen és lézer sugárzás). Kísérleti módszerek a kémiai szerkezet- vizsgálatban (spektroszkópiai, kromatográfiai, diffrakciós stb módszerek). Az egyszerű molekulák tárgyalása (a Born-Oppenheimer közelítés, a molekulák elektromos és mágneses tulajdonságai). Kötések atomok között molekulákban. Molekulák között a kötésviszonyok és az elektronsűrűség vizsgálata, biomo lekulák és laza molekula-komplexek elektronszerkezete. Kiterjedt rendszerek (kristályos anyagok, szilárdtestek, kondenzált és nem -kristályos anyagok).
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
előadások látogatása vizsga-
időszakban
irásbeli/szóbeli beszámoló
13. Pótlási lehetőségek
igazolás esetén lehetséges
14. Konzultációs lehetőségek
évközben
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Kubinyi M., Grofcsik A.: Kémiai anyagszerkezettan (egyetemi jegyzet)
Veszprémi T., Fehér M.: A kvantumkémia alapjai és alkalmazása (Műszaki, Budapest, 2002)
M. Bernard: Cours de chimie minérale (Dunod, Paris, 1994)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
10
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
4
16.7 Egyéb elfoglaltság
4
16.8 Vizsgafelkészülés
10
16.9 Összesen
70
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Kozmutza Kornélia
Dr. Kozmutza Kornélia
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Kertész János