Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Felsőbb matematika villamosmérnököknek A
2. A tárgy angol címe Advanced Mathematics for Electrical Engineers A
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 4 + 2 + 0 v Kredit 6
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
Felsőbb matematika villamosmérnököknek B ÉS Felsőbb matematika villamosmérnököknek C
6. A tantárgy felelős tanszéke Matematika Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Rónyai Lajos beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.12.12. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2009.02.02.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Lineáris algebra és valószínűségszámítás alapjai
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
VIK Villamosmérnöki mesterszak kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
1. Félblokk: HALADÓ LINEÁRIS ALGEBRA A lineáris algebra tanult alapfogalmainak áttekintése. A Moore-Penrose-inverz és alkalmazásai. Normák és mátrixfüggvények. Nem negatív elemű mátrixok. Szinguláris értékek szerinti felbontás (SVD). Lineáris mátrixegyenlőtlenségek. Nevezetes alkalmazások. 2. Félblokk: SZTOCHASZTIKA Valószínűségszámítási alapok ismétlése, eloszlások "függvénytana". Generátor- és karakterisztikus függvények. Alkalmazásaik: határeloszlások és nagy eltérések. Matematikai statisztika elemei. Sztochasztikus folyamatok elemei: Markov-láncok és Markov-folyamatok. Gyengén stacionárius folyamatok: spektrál-felbontás, spektrál-elmélet elemei.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
2 zárthelyi. Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozatok teljesítése egyenként legalább 40%-ra. vizsga-
időszakban
A két tárgyblokkból közös vizsga. A vizsgajegy megállapítása felerészben a zárthelyik eredménye és felerészben a vizsga alapján történik.
13. Pótlási lehetőségek
Egy sikertelen zárthelyi pótolható a szorgalmi időszakban és egy ismételt alkalommal a pótlási időszakban
14. Konzultációs lehetőségek
Vizsgák előtt, a hallgatókkal egyeztetve.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
84
16.2 Félévközi felkészülés órákra
30
16.3 Felkészülés zárthelyire
30
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
30
16.9 Összesen
174
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Rónyai Lajos
egyetemi tanár
Algebra Tanszék
Dr. Horváth Miklós
egyetemi tanár
Analízis Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Tóth Bálint