Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Pszicholingvisztika
2. A tárgy angol címe Psycholinguistics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Kognitív Tudományi Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Lukács Ágnes beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2015.09.01. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.01.25
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Alapvető pszichológiai előismeretek a pszichológia BA alapképzésről
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Pszichológia mesterszak, Kognitív pszichológia szakirány kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
1. Bevezetés 1. A pszicholingvisztika kérdései és vitái. 2. Bevezetés 2. A pszicholingvisztika módszerei 3. Nyelv és agy 4. Beszédészlelés 5. Morfológia 6. Mondatfeldolgozás 1. 7. Mondatfeldolgozás 2. 8. Produkció 9. Pragmatika 10. Nyelvelsajátítás 11. Nyelv és gondolkodás 12. Nyelvevolúció
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Az előadások látogatása vizsga-
időszakban
írásbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ-nek megfelelően.
14. Konzultációs lehetőségek
Az órák ideje alatt illetve a vizsgaidőszak idején heti rendszerességgel, később megjelölendő időpontban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Pléh, Cs. és Lukács, Á. (szerk). (2014) Magyar pszicholingvisztikai kézikönyv. Budapest: Akadémia.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
22
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
20
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Lukács Ágnes
egyetemi docens
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Kéri Szabolcs