Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Kémiai módszerek a nanotechnológiában
2. A tárgy angol címe Chemistry in Nanotechnology
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Lagzi István László beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.07.06
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc kötelezően választható tárgya (nanotechnológia és anyagtudomány specializáció)
11. A tárgy részletes tematikája
(1) A kolloidkémia alapjai, szuszpenziók, emulziók. Szolok, gélek és polimerek. (2) Tájékozódás nano- és mikroskálán (mérési technikák): TEM, SEM, cyroTEM, AFM, DLS, UV-VIS, stb. (3) Nanorécsecskék szintézise. Kémiai, fizikai és biológiai módszerek (részecskék előállítása reduktív módszerekkel). A nanorészecskék kémiai stabilizálása. (4) Nanorészecskék méret és alak szerinti csoportosítása (gömb, rúd, kocka, oktaéder, stb.). Mono- és polidiszperzitás. (5) Nanorészecskék tisztítása és alak szerinti szétválasztása (centrifugálás, gélelektroforézis, kromatográfiás módszerek, stb). (6) Nanorészecskék stabilizálása. Részecskék közötti kölcsönhatások vizsgálata (elektrosztatikus, van der Waals és sztérikus kölcsönhatások) és ezek felhasználása kolloid részecskék stabilizálására folyadékokban. (7) Nanostruktúrált anyagok tulajdonságai és csoportosításuk. (8) Nanorészecskék speciális tulajdonságai (optikai, elektromos, mágneses, fizikai és kémiai). (9) Nanorécsecskék felhasználása a kémiában (heterogén katalízis, napelemek, stb). (10) Nanorészecskék felhasználása az orvostudományban (szabályozott és célzott hatóanyag leadás, tumorellenes szerek, nanorészecskék felhasználása az orvosi diagnosztikában és képalkotásban).
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
      vizsga-
időszakban
szóbeli vagy írásbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Egyeztetés alapján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
     
     
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
34
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Lagzi István László
egyetemi docens
Fizika Tanszék
     
     
     
     
     
     
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András