Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe A felületfizika alapjai
2. A tárgy angol címe Introduction to Surface Physics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE15AF21 VAGY BMETE13AF04 VAGY BMETE131072 KisFiz3
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BMETE12AF26
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Homokiné Dr. Krafcsik Olga beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.07.06
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
kísérleti fizika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika BSc Alk. fiz. spec. köt. vál. és MSc Nanotech.-anyagtud. spec. köt. vál. tárgya (2016)
11. A tárgy részletes tematikája
A tantárgy célja, hogy az előző félévekben elsajátított fizikai ismeretekre alapozva a hallgatók megismerkedjenek a felületfizikában használatos alapfogalmakkal, alapvető méréstechnikákkal és leggyakoribb alkalmazásokkal.Részletes tematika:Felületfizika: definíció és jelentőség. Jól definiált felületek, határfelületek és vékonyrétegek előkészítése. Vékonyréteg előállítási technológiák. Felületek, határfelületek és vékonyrétegek morfológiája és szerkezete, nukleáció, felületi szerkezet vizsgálati lehetőségei. Adszorpció a szilárdtest felületén: fiziszorpció, kemiszorpció. Tömbi és felületi diffúzió. Felületanalitikai mérési módszerek és összehasonlításuk.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
félévközi 2db zárthelyi dolgozat vizsga-
időszakban
     
13. Pótlási lehetőségek
Kari időbeosztásban jóváhagyott időpontban.
14. Konzultációs lehetőségek
oktatóval történt egyeztetés alapján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
H. Ibach: Physics of Surfaces and Interfaces
P. W. Atkins: Fizikai kémia I - III.
H. Lüth: Solid Surfaces, Interfaces and Thin Films
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
34
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Homokiné Dr. Krafcsik Olga
egyetemi adjunktus
Atomfizika Tanszék
     
     
     
     
     
     
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Koppa Pál