Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Infravörös és Raman-spektroszkópia
2. A tárgy angol címe Infrared and Raman Spectroscopy
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 2 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BMETE12MF42
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Richter Péter beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.07.06
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Optikai spektroszkópia alapjai, szilárdtestfizikai alapismeretek, szimmetriák
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Elektromágneses sugárzás és anyag kölcsönhatása: abszorpció, emisszió, szórás. Infravörös abszorpció és Raman-szórás molekulákban, rezgési átmenetek. A kiválasztási szabályok kapcsolata a molekulaszimmetriával.Infravörös és Raman-gerjesztések szilárd testekben. Rácsrezgések és alacsony energiás elektronátmenetek tárgyalása a dielektromos formalizmus segítségével. Csatolt elektron-fonon gerjesztések. Spektroszkópia nanoskálán, közelitér-módszerek (SNOM, SERS). Lgy: Az FTIR módszer alapjai, instrumentális jelalak, apodizáció, fáziskorrekció, zerofilling. Fényforrások, monokromátorok, detektorok jellemzői. Abszorpciós és reflexiós alapmérések, a dielektromos függvény meghatározása. Fázisátalakulások spektroszkópiai követése. Kvalitatív és kvantitatív analízis. Infravörös mikroszkópia, gyengített totálreflexió (ATR), közelitér-mérések.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Jelenlét: előadás 50%, laborgyakorlat 100%a jegyzőkönyvek osztályzata külön-külön érje el az elégséges (2) értéket vizsga-
időszakban
szóbeli vizsgaaz érdemjegy a szóbeli vizsga eredménye és a jegyzőkönyvek osztályzatainak átlaga
13. Pótlási lehetőségek
egy alkalommal a félév végén laborgyakorlat
14. Konzultációs lehetőségek
előre megbeszélt időpontban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
P.R. Griffiths, J.A. De Haseth: Fourier Transform Infrared Spectrometry, Wiley-Interscience, 2007
D.A. Long: Raman spectroscopy, McGraw-Hill, 1977
     
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
12
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
24
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Kamarás Katalin
kutatóprofesszor
MTA Wigner FK SZFI
     
     
     
     
     
     
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Koppa Pál