Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Részecskefizika
2. A tárgy angol címe Particle Physics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 1 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Takács Gábor beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.07.06
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Elektrodinamika, elemi relativitáselmélet, kvantummechanika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc szak kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy célja: a részecskefizika alapvető jelenségeinek, modelljeinek és kísérleti módszereinek áttekintése.Témakörök: - Részecskék felfedezése, tulajdonságaik, rendszerezésük kölcsönhatásaik és szimmetriaelvek alapján. - Lokalitás, relativisztikus mezők. Dirac egyenlet. - Elektromágneses kölcsönhatás. Mértékinvariancia. - Erős kölcsönhatás. Izospin szimmetria. SU(3) kvarkmodell alapjai, hadronok. A szín felfedezése. Kvantumszíndinamika alapjai. - Gyenge kölcsönhatás. Neutrínók. Paritás sértés, CP sértés. CPT szimmetria. - Fermi elmélet alapjai. FCNC probléma, GIM mechanizmus. - W és Z közvetítő bozonok, valamint a Higgs bozon felfedezése. - Részecskegyorsítók. - Részecskék detektálásának elvei, detektorok. - A részecskefizika nyitott kérdései, perspektívák.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A félév során ZH a gyakorlat anyagából. Az előadások elején fakultatív jellegű, 10 perces kis ZH-k. vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
Pót ZH ill. ismétlő vizsga a TVSZ szerint.
14. Konzultációs lehetőségek
Az oktatóval egyeztetve
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
12
16.3 Felkészülés zárthelyire
20
16.4 Zárthelyik megírása
2
16.5 Házi feladat elkészítése
12
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
32
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Takács Gábor
egyetemi tanár
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László