Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Statisztikus fizika 2
2. A tárgy angol címe Statistical Physics 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 1 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE15AF29 StatFiz1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
Statisztikus fizika (BMETE15AF04)
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Zaránd Gergely beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.07.06
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
statisztikus fizika alapjai, kvantummechanika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc szak Kutatófizikus specializációján kötelező, máshol kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Kritikus jelenségek:Skálázás és kritikus exponensek, a renormálási csoport alapjai, korrelációs függvények és Ginzburg-kritérium. Magas hőmérsékletű sorfejtés.Időfüggő korrelációk:Egyensúlyi korrelációk, klasszikus fluktuációk, Onsager-relációk. A sűrűség operátor, Neumann-egyenlet, Neumann entrópia. Kubo-formula, fluktuáció-disszipáció tétel.Nem egyensúlyi dinamika:Brown-mozgás, diffúzió, Langevin-egyenlet, Fokker-Planck egyenlet. Mester egyenlet, H-tétel, maximális entrópia elve. Részletes egyensúly és Monte-Carlo szimulációk. Szimulált hőkezelés.Kölcsönható kvantum-rendszerek:Szuperfolyékonyság, Gross-Pitaevski egyenlet, kvantum-gázok. Fermi-folyadék elmélet.Az előadásokhoz 7, blokkosítva ütemezett, 90 perces gyakorlat kapcsolódik.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Az aláírás feltétele részvétel az órákon, és a kapcsolódó házi feladatok teljesítése vizsga-
időszakban
szóbeli, illetve írásbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az oktatóval egyeztetve, akár heti rendszerességgel
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Kertész János, Zaránd Gergely, Deák András: Statisztikus Fizika jegyzet
David Chandler: Introduction to Modern Statistical Physics
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
40
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
24
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Kertész János
egyetemi tanár
Elméleti Fizika Tanszék
Dr. Zaránd Gergely
egyetemi tanár
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László