Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Kvantumtérelmélet
2. A tárgy angol címe Quantum Field TheoryQuQuantum Field Theory
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 3 + 2 + 0 v Kredit 6
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Takács Gábor beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.07.06
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Elektrodinamika, speciális relativitáselmélet, csoportelmélet, kvantummechanika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc kutatófizikus specializáció kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
1. Relativisztikus invariancia, klasszikus mezők, Noether tétel.2. Klein-Gordon egyenlet. Dirac-egyenlet, Majorana és Weyl spinorok.3. Szabad kvantummezők (skalár, Dirac, elektromágneses); relativisztikus kvantum részecskék.4. Feynman-féle pályaintegrál. Funkcionális formalizmus. 5. Kovariáns perturbációszámítás, Feynman diagramok.6. Redukciós formulák. Szóráselmélet.7. A renormálás alapjai. Skálafüggés, renormálási csoport.8. Kapcsolat a statisztikus fizikával. Kritikus jelenségek, skálázás.9. Effektív potenciál, spontán szimmetriasértés. Goldstone-tétel.10. Mértékinvariancia, nemábeli mértékelméletek alapjai.11. Higgs-mechanizmus. A standard modell vázlatos felépítése.12. Szemiklasszikus kifejtés. Instantonok, a hamis vákuum bomlása.13. Topologikus gerjesztések.Javasolt előismeret: BSc: Kvantummechanika II, Csoportelmélet
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Két ZH a gyakorlat anyagából. Kis ZH-k az előadás anyagából. vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
Pót ZH. Szóbeli vizsga
14. Konzultációs lehetőségek
Konzultáció igény szerint, előzetes egyeztetés alapján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Itzykson-Zuber: Quantum Field TheoryOP
Peskin-Schroeder: An Introduction to Quantum Field Theory
Weinberg: The Quantum Theory of Fields I-III
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
70
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
30
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
24
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
32
16.9 Összesen
180
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Takács Gábor
egyetemi tanár
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László