Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Kvantumoptika
2. A tárgy angol címe Quantum Optics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 1 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Takács Gábor beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.07.06
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Elektrodinamika, kvantummechanika, statisztikus fizika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc szak Kutatófizikus specializáció kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A tantárgy bevezetést nyújt a kvantumoptikába. A fő témakörök a következők:1. Koherencia a klasszikus optikában2. Sugárzási átmenetek kvantumos anyagban, atomokban és félvezetőkben3. Fotodetektálás, fotonstatisztikák, szuper- és szub-Poisson-statisztikájú fény4. A Hanbury-Brown és Twiss-kísérlet, foton antibunching5. Koherens és összenyomott állapotok, Wigner-függvények6. Rezonáns atom-fény kölcsönhatás, sűrűségoperátor, Rabi-oszcilláció7. Atomok rezonátorban, Purcell-effektus, erős csatolás8. Hideg atomok, Bose-kondenzáció, optikai rácsok9. Kvantumkriptográfia és kvantuminformatika10. Összefonódás, kvantumteleportáció, Bell-egyenlőtlenségekThe course is an introduction to quantum optics. The topics covered are:1. Coherence in classical optics2. Radiative transitions in quantum matter, atoms and semiconductors3. Photodetection, photon statistics, super- and sub-Poissonian light4. Hanbury-Brown and Twiss interferometry, photon antibunching5. Coherent and squeezed states, Wigner functions6. Resonant light-atom interaction, density states, Rabi oscillation7. Atoms in cavities, Purcell effect, strong coupling8. Cold atoms, Bose condensation, optical lattices9. Quantum cryptography and quantum information10. Entanglement, quantum teleportation, Bell inequalities
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az oktatóval egyeztetve
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Quantum Optics: an Introduction, Mark Fox, OXFORD MASTER SERIES IN PHYSICS, Oxford University Press 2006, ISBN-13: 978–0
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
30
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
28
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Domokos Péter
kutatóprofesszor
MTA Wigner SZFI
Dr. Asbóth János
kutatóprofesszor
MTA Wigner SZFI
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László