Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Hullámcsomag dinamikai módszerek a fizikában
2. A tárgy angol címe Wave Packet Dynamical Methods in Physics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Márk Géza István beosztása tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.07.06
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Elektrodinamika, kvantummechanika, numerikus analízis
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc szak szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A tantárgy bevezetést nyújt a hullámcsomag dinamikai módszerek alkalmazásába a kvantummechanika és az elektrodinamika terén. A fő témakörök a következők:1. A fizikai rendszerek energiafüggő és időfüggő leírása2. Az idő szerepe a nemrelativisztikus és a relativisztikus fizikában3. Szóráselméleti alapismeretek4. A hullámcsomag időfejlődésének kiszámítására használható numerikus módszerek5. Hullámcsomag dinamika a nemrelativisztikus kvantummechanikában6. Egyrészecske rendszerek7. A pszeudopotenciál konstrukciója8. Többrészecske rendszerek9. Hullámcsomag dinamika a relativisztikus kvantummechanikában10. Hullámcsomag dinamika az elektrodinamikában11. Alkalmazások12. "Filozófiai" kérdések. alagutazási idő, szuperluminális mozgás, a kvantum és a klasszikus leírás kapcsolata,…Szigorúan véve nem előfeltétel, de legalább alapszintű programozási ismeretek megkönnyítik a gyakorlatok megoldását. Bármilyen megfelelő programnyelv használható, pl. Fortran, C, Matlab, Mathematica, stb.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Házi feladatok megoldása vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az oktatóval egyeztetve
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Cohen-Tannoudji: Quantum mechanics
Taflove-Hagness: Computational electrodynamics
Brillouin: Wave propagation and group velocity
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
10
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
32
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Márk Géza István
tudományos főmunkatárs
MTA EK MFA
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László