Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Rendezetlen rendszerek fizikája
2. A tárgy angol címe The Physics of Disordered Systems
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 1 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE15AF29 StatFiz1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Zaránd Gergely beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.07.06
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
statisztikus fizika, kvantummechanika, szilárdtest fizika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc szak szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Struktúrális rendezetlenség: Polimerek, fraktálok, folyadékok, üvegek, kvázikristályok. Amorf fémek. Perkoláció.Rendezetlen ferromágnesek: Hiszterézis és Preisach-modell. Doménfal mozgás: lavinák, Barkhausen-zaj és átlagtér-elmélet. Szuperparamágnesség, Griffith-fázis.Frusztrált spin rendszerek és spin-üvegek: Spin-üvegek fenomenológia, a Sherrington-Kirkpatrick-modell és a TAP-egyenlet. A replika-szimmetrikus megoldás, replika szimmetriasértés és rendparaméter. Spin-üvegek droplett-modellje.A lokalizációs kvantum-fázisátalakulás: Szennyezett rendezetlen félvezetők, és a lokalizációs átalakulás jelensége. Anderson elmélete: inverz részvételi arány, lokális állapotsűrűség, és Anderson tétele. A lokalizáció skálaelmélete. A Coulomb-üveg. Kritikus hullámfügvény és multifraktálok.Kvantum-üvegek: A Bose-üveg. A Fisher-féle skálázás és az erős rendezetlenség fixpont.Az előadásokhoz kiadott problémasor társul, melyet a vizsgaidőszak végéig kell leadni.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
kiadott házi feladatok megoldása vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Három hetente konzultációs lehetőség
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
K.H. Fischer and J.A. Hertz: Spin Glasses, Cambridge University Press, 1993.
E. Akkermans, G. Montambaux, J.-L. Pichard, and J. Zinn-Justin: Mesoscopic Quantum Physics, North Holland, 1996.
Saját jegyzet, kiadott publikációk.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
40
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
24
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Zaránd Gergely
egyetemi tanár
Elméleti Fizika Tanszék
Dr. Török János
egyetemi docens
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László