Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe A matematika filozófiai alapjai és alkalmazásai
2. A tárgy angol címe The philosophical bases and their applications of mathematics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 1 + 0 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Analízis Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Tóth János beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.06.16 Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.08.10.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Elemi matematikai és logikai ismertek.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Szabadon választható tantárgy minden BME hallgató számára. Célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a matematika filozófiai alapproblémáival.
11. A tárgy részletes tematikája
A hallgatók a két hetente tartott 90 perces foglalkozásokon a megadott cikkek közül néhányt prezentáció formájában előadnak, majd erről oktatói vezetéssel beszélgetést folytatnak. A témák elsősorban a matematikafilozófiai problémák közül azokat öleli fel, melyek az analitikus filozófia módszertanával kezelhetó, azaz érvek, bizonyítások formájában a mindennapi matematikai szaknyelv keretein belülfogalmazhatók meg és mely érvek a logika segítségével vizsgálhatók. Témái (a cikkek nagy része magyar nyelven is olvasható): 1. Az analitikus nyelv filozófiai kezdetei. G. Frege: Jelentés és jelölet; Függvény és fogalom; Fogalom és tárgy in Máté A., G. Frege - Logikai vizsgálódások, Osiris, 2000. 2. A klasszikus logika fogalmi tisztázása és filozófiai alkalmazása. A. Tarski, What are Logical Notations?, Corcoran, J., ed., History and Philosophy of Logic 7: 143-54, B. Russel-A. N. Whitehead, Incomplete Symbols: Descriptions, in: J. V. Heijnoort, From Fredge to Gödel, Harvard, 1967. 3. Magyar analitikus mate- matikafilozófia. Péter R., Játék a végtelennel, II. rész, TypoTex, 2010, Kalmár L., An Argument Against the Plausibility os Church's Thesis. In Heyting, A. (ed.) Costructivity in Mathematics. North-Holland. 1959. Lakatos I.: A renaissance of empiricism in the recent philosophy of mathematics?, In:Philosophical Papers, 2. Cambridge. 1978. 4. A Hilbert-féle matematika és filozófia problémái. Charles Parsons, Mathematical Intiution in: Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, Vol. 80 (1979-1980), R. Tieszen, Mathematical Intuition and Husserl's Phenome- nology, in: Nous Vol.18, No 3 (Sep., 1984), W. V. Tait. Finitism, Journal os Philosophy 78 (9): 524-546 (1981). 5. Gödel matematika- filozófiája. K. Gödel, Some basic theorems on the foundation of mathemathics and their implication, in: Collected Works III. Ed: S. Feferman. Oxford Press. 1995. S. Feferman, Are There Absolutely Unsolvable Problems? Gödel's Dichotomy. Philosophia Mathematica (III), Vol. 14 No. 2, 2006. 6. Magyar kon- tinentális matematikafilozófia. A szubjektum és szabadsága. A matematika alapjairól. Interjú Tóth Imrével. Ponticulus Hungaricus, XIV. 5. 2010., Surányi László, Metaaxiomatikai problémák. TypoTex, 1995.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Referálás egy cikkből: 60 pont, évközi aktivitás: 40 pont, osztályzatok a szokásos határok szerint(40-,55-,70-,85-) vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Folyamatosan, fogadó órán, vagy megbeszélt időpontban, de levélben is.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Davis, Ph. J., Hersh, R.: A metematika élménye, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1984.
Hersh, R.: A matematika természete, Tipotex, Budapest, 2000.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
14
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
14
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
18
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Tóth János
egyetemi docens
Analízis tanszék
Molnár Zoltán Gábor
egyetemi tanársegéd
Algebra tanszék     
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Horváth Miklós