Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Nukleáris méréstechnika és sugárvédelem
2. A tárgy angol címe Nuclear Measurements and Radiation Protection
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 2 v Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE94BG01 Matematika G1 BMETE80BE01 Mag- és neutronfizika
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BMETE80BE15
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Zagyvai Péter beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2017.07.18. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2017.08.01
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
GPK Energetika BSc Atomenergetika specializáció kötelező tárgya.
11. A tárgy részletes tematikája

Célkitűzések

A tantárgya célja, hogy bemutassa a hallgatóknak az ionizáló sugárzások mérése szolgáló berendezések működési elveit és fő alkalmazási területeiket, illetve az ionizáló sugárzások egészségi hatásait és e hatások meghatározására és csökkentésére szolgáló eljárásokat.

A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák
A. Tudás
1. ismeri az ionizáló sugárzás fajtáit, tulajdonságait, anyaggal való kölcsönhatását
2. ismeri a radioaktív sugárzások mérésére használt detektorok általános jellemzőit
3. ismeri részletesen a gáztöltésű detektorok, szcintillációs detektorok és félvezető detektorok működésének lé-nyegét, alkalmazási körüket ill. ismer egyéb detektorfajtákat is (TLD, nyomdetektor, stb.)
4. ismeri a spektrométerek felépítését, jellemzőit
5. ismeri az alfa-, béta- és gamma-spektrometriás mérések jellemzőit, a mérőrendszerekkel szemben támasztott követelményeket ill. a neutronok detektálásnak sajátosságait 
6. ismeri a kis aktivitások és nagy számlálási sebességek mérésének nehézségeit, megvalósításának lehetősége-it (speciális méréstechnikák)
7. Ismeri a fizikai, biológiai és méréstechnikai dózisfogalmakat
8. Ismeri az ionizáló sugárzások potenciális egészségkárosító hatásait, azok mechanizmusát
9. Ismeri a természetes és a mesterséges eredetű sugárterhelés összetevőit, azok fő sajátosságait
10. Ismeri a sugárvédelmi célokra alkalmas mérőberendezések működését, a mérésekre való alkalmasság feltét-eleit
11. Ismeri a sugárvédelem tervezésére szolgáló számítási eljárásokat
 
B. Képesség
1. képes a valós  méréstechnikai problémák megoldására, a feladat megoldásához szükséges mérőrendszer, méréstechnikai módszer kiválasztására
2. informatikai és méréstechnikai ismereteinek birtokában képes detektorok bekalibrálására,  spektrumok kiér-tékelésére, egyszerű minták aktivitásának meghatározására
3. képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.
4. Képes sugárvédelmi helyzeteket és intézkedéseket átlátni és értékelni
C. Attitűd
1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
3. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
4. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
 
D. Önállóság és felelősség
1. önállóan végzi a méréstechnikai és sugárvédelmi feladatok és problémák végiggondolását 
2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
3. egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
4. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
 
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel. vizsga-
időszakban
Írásbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.
14. Konzultációs lehetőségek
Az oktatókkal történő előzetes egyeztetés után.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Bódizs Dénes: Atommagsugárzások méréstechnikái (Typotex, 2009)
Fehér István, Deme Sándor (szerk.): Sugárvédelem (Eötvös, 2010)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
16
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
20
16.8 Vizsgafelkészülés
30
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Zagyvai Péter
egyetemi docens
Nukleáris Technikai Intézet
Dr. Kerkápolyi Anikó
egyetemi adjunktus
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs