Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Elektrodinamika 2
2. A tárgy angol címe Electrodynamics 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 2 + 0 f Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE15AF25 Eldin1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Takács Gábor beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2018.06.23. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2018.06.26.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Elektrodinamika, vektoranalízis
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Fizika BSc szak kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

A tárgy alapozó elektrodinamika ismeretekre építve, haladó témaköröket dolgoz fel:

  • Laplace egyenlet megoldása gömbi és hengerkoordinátákban. Földelt gömb külső térben, csúcshatás. Multipólus kifejtés gömbi koordinátákban. 
  • Mágneses skalárpotenciál, gömbmágnes tere, megoldási módszerek nemlineáris anyagokban. 
  • Hullámvezető, üregrezonátor. Veszteségek, jósági tényező.
  • Elektromágneses hullámok anyagban. A polarizáció elemi mikroszkopikus modellje. Diszperzió, plazmafrekvencia, Kramers-Kronig relációk.
  • Oszcilláló töltésrendszerek sugárzása. Elektromos dipól, kvadrupól, mágneses dipól sugárzás.
  • Tetszőleges mozgást végző töltés Liénard-Wiechert potenciálja, térerősségek, sugárzás teljesítménye, szögeloszlása, spektruma. Szinkrotronsugárzás.
  • Elektromágneses hullámok szórása, hatáskeresztmetszet. Szórás szilárd testen és gázon.
  • Cserenkov sugárzás, átmeneti sugárzás. Sugárzási tér relativisztikus tárgyalása. Abraham-Lorentz-féle sugárzási visszahatás.

 

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Két félévközi zárthelyi, egy önálló projekt kidolgozása. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
pótZH
14. Konzultációs lehetőségek
Igény szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
J.D. Jackson: Klasszikus elektrodinamika (Typotex)
Jakovác Antal, Takács Gábor, Orosz László: Elektrodinamika jegyzet (BME, 2013)
L.D. Landau, E.M. Lifsic: Elmélet Fizika II. és VIII. kötet (Tankönyvkiadó)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
42
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
28
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Takács Gábor
egyetemi tanár
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László