Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Haladó problémamegoldó szeminárium 2
2. A tárgy angol címe Advanced Problem Solving Seminar 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 2 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
Fizikai feladatok megoldása 2
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Sarkadi Tamás beosztása tudományos munkatárs
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2018.06.29. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2018.07.09.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
mechanika, differenciál- és integrálszámítás
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika BSc képzés szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

A tárgyat a kísérleti fizika 2 előadás, valamint a Kísérleti fizika gyakorlat 2 című tárgyakkal párhuzamosan érdemes felvenni.

A tárgy célja, hogy a hallgatók elmélyülten foglalkozhassanak az elektromágnesesség témakörében felmerülő problémákkal, szélesíthessék látókörüket a kísérleti fizika 2 tárgy tananyagához kapcsolódóan. A tárgy hangsúlyt fektet az elektromágnesesség tárgyalására használt matematikai módszerek bemutatására.

A legfontosabb tárgykörök: Elektromos erőtér vákuumban és anyagban, Coulomb-törvény, Gauss-tétel. Kapacitás, kondenzátorok, elektrosztatikus energia. Elektromos áram. Mágneses erőtér vákuumban és anyagban. Biot-Savart-törvény, gerjesztési törvény. Induktivitás, tekercsek, mágneses energia. Mozgási és nyugalmi indukció. Eltolási áram. Elektromágneses rezgések, hullámok.

 

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
3 alkalommal önálló házi feladat. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
Egy házi feladat bemutatása a pótlási héten pótolható
14. Konzultációs lehetőségek
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Kísérleti Fizika II. gyakorlat jegyzet (Fizipédia weboldalon található segédanyag)
Nagy Károly: Elektrodinamika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002
Nagy Károly:Elméleti fizikai példatár 2, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,1994
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
17
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
45
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Sarkadi Tamás
tudományos munkatárs
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Koppa Pál