Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizikai feladatok megoldása 3.
2. A tárgy angol címe Solving Problems in Physics 3
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 2 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Simon Ferenc beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2018.06.29. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2018.07.09.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Mechanika és elektrodinamikai ismeretek, amelyek Kísérleti Fizika 1-2 keretében elsajátítható ismeretek
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika BSc képzés szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy a Kísérleti fizika 3 tárgyhoz kapcsolódóan segíti a középiskolából gyengébb előképzettséggel
érkező hallgatók felzárkóztatását, és ezzel a Kísérleti fizika 3 tárgy sikeres teljesítését.
 
Témakörök:
1. Kinetikus gázelmélet, transzport
2. Állapotváltozás, I. főtétel
3. Fajhő, Körfolyamatok
4. Entrópia, II. főtétel
5. Homogén rendszerek
6. Fázisátalakulások
7. Kvantummechanikai bevezető
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
3 zárthelyi mindegyikének teljesítése a gyakorlatokon vizsga-
időszakban
-
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Egyeztetés alapján a gyakorlatvezetővel
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Fizipédia oldal: http://fizipedia.bme.hu/index.php/K%C3%ADs%C3%A9rleti_fizika_gyakorlat_3.
Példatár: http://fizipedia.bme.hu/index.php/K%C3%ADs%C3%A9rleti_fizika_3._gyakorlat:_Teljes_p%C3%A9ldasor
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
34
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
76
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Simon Ferenc
egyetemi tanár
Fizika Tsz.
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András