Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Atomerőművi szimulációs gyakorlatok
2. A tárgy angol címe NPP Simulation Exercises
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 1 + 0 + 2 f Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr Czifrus Szabolcs beosztása Egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.03.11. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.04.02.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
GPK Energetikus MSc képzés Atomenergia specializáció kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

Célkitűzések:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a nukleáris létesítmények, így elsősorban atomerőművek, folyamatainak szimulációjához szükséges algoritmusokkal. Egy általános Matlab bevezető után a hallgatók megtanulják, hogy hogyan lehet egyenletrendszereket és differenciálegyenleteket a Matlab segítségével megoldani. Ezt követően modelleznük kell és Matlab segítségével megoldani, majd elemezni a xenon-mérgeződés egyenleteit és a pontkinetikai egyenletrendszert. Monte Carlo szimulációs algoritmus segítségével egy nátrium-jodid szcintillációs detektorban lejátszódó folyamatok szimulációját kell elkvégezni. Atomerőművi töltettervezés folyamatát leegyszerűsítve kell modellezni, genetikus algoritmus és szimulált lehűtés segítségével.

Tudás kompetenciák:

 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik az atomerőművi folyamatok numerikus megoldási módszereivel kapcsolatban.
 • Ismeri az algoritmikus problémamegoldás alapelveit.
 • Tisztában van a Matlab alapelveivel és az alapvető Matlab utasításokkal.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a Matlab differenciálegyenlet-megoldó módszereiről.
 • Ismeri a Monte Carlo módszerek alapjait és alklamazhatósági körét.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a xenon-mérgeződés reaktorfizikai leíró egyenleteit tekintve.
 • Ismeri a pontkinetikai egyenletrendszert és megoldásáak módját.
 • Tisztában van az alapvető optimalizációs algoritmusok működésével.
 • Ismeri a folyamatok szmulációja során kapott eredmények megjelenítésének vizualizációs eszközeit.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a szimuláció eredényének értékelésével, elemzésével kapcsolatban.
Képesség kompetenciák:
 • Alkalmazza az atomerőművi folyamatok numerikus megoldási módszereit.
 • Használja az algoritmikus problémamegoldás alapelveit.
 • Alkalmazza a Matlab alapelveit és az alapvető Matlab utasításokat.
 • Használja a Matlab differenciálegyenlet-megoldó módszereit.
 • Alkalmazza a Monte Carlo módszerek alapelveit és algoritmusait.
 • Alkalmazza a xenon-mérgeződés reaktorfizikai leíró egyenleteit.
 • Használja a pontkinetikai egyenletrendszert és megoldásáak módját.
 • Elemzi az alapvető optimalizációs algoritmusok működését.
 • Elemzi az alapvető optimalizációs algoritmusok működését.
 • Használja a folyamatok szimulációja során kapott eredmények megjelenítésének vizualizációs eszközeit.
 • Átfogóan elemzi az elvégzett szimuláció eredényét.
Attitűd kompetenciák:
 • Munkáját, eredményeit és következtetéseit folyamatosan ellenőrzi.
 • Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti a neutron- és gammatraszport számítási módszerekkel kapcsolatos tudását.
 • Nyitott az információtechnológiai eszközök, Monte Carlo és determinisztikus transzportprogramok használatára.
 • Törekszik a nukleáris műszaki problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára.
 • Fejleszti a pontos és hibamentes feladatmegoldást, a mérnöki precizitást és szabatosságot szolgáló képességeit.
Önállóság és felelősség kompetenciák
 • Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival.
 • Elfogadja a megalapozott szakmai és egyéb kritikai észrevételeket.
 • Egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában.
 • Ismeretei birtokában, elemzései alapján felelős, megalapozott döntést hoz.
 • Felelősséget érez az energetika, az energiagazdálkodás problémái, valamint a fenntartható környezethasználat, továbbá a jelen és a jövő nemzedékei iránt.

 

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Két projekt jellegű részteljesítmény értékelés. vizsga-
időszakban
Beadott és elfogadott részteljesítmény értékelés a jobb eredmény elérése érdekében a pótlási időszak végéig ismételten benyújtható
13. Pótlási lehetőségek
14. Konzultációs lehetőségek
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana I. Műegyetemi Kiadó, 2005. Budapest. ISBN 963 420 514 3
Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana II/1-4. Műegyetemi Kiadó, 2005. Budapest. ISBN 963 420 514 3
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
7
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
69
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
2
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Czifrus Szabolcs
Egyetemi docens
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs