Tantárgy azonosító adatok levelező képzéshez
1. A tárgy címe Atomerőművi vegyészeti ismeretek
2. A tárgy angol címe Nuclear Chemistry
3. Félévi óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 10 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Pátzay György beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.10.22. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.10.25.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzés kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

A hallgatók megismerkednek a VVER típusú atomerőmű primer és szekunderköri vízoldali eróziós korrózió megértéséhez szükséges korróziós és vízkémiai alapokkal, az eróziós korrózió okozta problémákkal, a korrózió-termékek transzportjával. Megismerkednek az üzemeltetés során alkalmazott primer és szekunderköri vegyészeti technológiával és üzemvitellel, valamint a hozzájuk kapcsolódó, alkalmazott víztisztítási technológiákkal. Megismerkednek a kondenzátor és a szekunderkör közötti, a primer- és a szekunderkör közötti szivárgás, valamint a fűtőelem sérülésből adódó primerköri szennyezésekkel és azok hatásával, észlelésével. A továbbiakban ismereteket szereznek a radioaktív szennyeződések, berendezések és alkatrészek felületéről történő, eltávolításának technológiájáról, az un. dekontaminálási technológiákról. Végül ismereteket szereznek a modern, nagytisztaságú pótvízkészítési technológiáról is, ami külön üzemegységként biztosítja a primer- és a szekunderkör technológiai pótvíz igényét.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A tárgyból aláírás szerezhető az előadások 70%-án való jelenlét esetén. vizsga-
időszakban
Írásbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
Az eredménytelen vizsga két alakalommal megismételhető.
14. Konzultációs lehetőségek
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Geraszimov, V.V., Kaszperovics, A.J., Martinova, O.J.: Atomerőmű-vek vízüzeme. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981
Neeb, K-H.: The Radiochemistry of Nuclear Power Plants with Light Water Reactors. Walter de Gruyter & Co., Berlin, 1997
Frayne, C.: Boiler Water Treatment. Principals and Practice. Vol. I: Boiler Basics and Steam Water Chemistry, Chemical Publishing Company, 2002
EPRI: PWR Secondary Water Chemistry Guidelines. Rev. 5, USA, 2000
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
10
16.2 Félévközi felkészülés órákra
8
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
41
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
31
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Pátzay György
egyetemi tanár
VBK Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs