Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Optikai spektroszkópia
2. A tárgy angol címe Optical Spectroscpy
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Kézsmárki István beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.10.07. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2008.12.16.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Elektrodinamika, kvantummechanika, elemi szilárdtestfizika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A fizikus MSc kötelezően válaszható tárgya.
11. A tárgy részletes tematikája
Az elektron- és sávszerkezet meghatározására szolgáló kísérleti módszerek közül a tárgy az infravörös optikai spektroszkópiát illetve a fotoemissziós spektroszkópia egyes alkalmazásait kívánja bemutatni. Az előadás a fény-anyag kölcsönhatás tárgylásától indulva kísérleti eszközök bemutatásán keresztül betekintést kíván adni a szilárd testek optikai spektroszkópiájának aktuális, intenzíven kutatott területeibe. Elektromágneses hullámok vákuumban és izotróp közegekben; komplex dielektromos állandó, határfelületek, reflektivitás és transzmisszió. Optikai vezetőképesség dipólus közelítésben; lineáris válasz elmélet, Kramers-Kronig reláció, összegszabályok. Fémek, szigetelők egyszerű optikai modelljei; Drude modell, Lorentz oszcillátor. Optikai fononok, elektron-fonon kölcsönhatás. Optikai spektrométerek: monokromatikus és Fourier transzformációs spektrométerek. Fotoemissziós spektroszkópia. Kölcsönható elektronrendszerek optikai vizsgálata: exciton gerjesztések, fém-szigetelő átalakulás, szupravezetők. Mágneses-optika spektroszkópia és alkalmazásai.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
14. Konzultációs lehetőségek
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
"Solid State Spectroscopy" H. Kuzmany (Springer, 1998)
"Solid State Physics: Problems and Solutions" L. Mihály and M.C. Martin (Wiley, 1996)
"Magneto-optics", S. Sugano and N. Kojima (Springer, 1999).
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
62
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Kézsmárki István
egyetemi docens
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Mihály György